Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:197 (2019-2020)
Innlevert: 30.10.2019
Sendt: 31.10.2019
Besvart: 07.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingspraksisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?

Begrunnelse

FN/UNICEF publiserte i februar 2013 en omfattende rapport om hvordan palestinske barn ned til 12 år blir behandlet i det israelske militære rettssystemet som gjelder for dem, i motsetning til israelske mindreårige som blir behandlet etter sivilrettslig lov. Rapporten konkluderte med at mishandling (ill-treatment) av barn som kommer i kontakt med det militære varetekts-systemet, synes å være omfattende, systematisk og institusjonalisert gjennom hele prosessen, fra det øyeblikk barnet blir arrestert, gjennom rettsforfølgelse (prosecution) og eventuell dom.” Rapporten sier videre at ingen andre land enn Israel praktiserer systematisk rettsforfølgelse av barn gjennom militære domstoler. UNICEF konkluderte i 2013 med 38 spesifikke anbefalinger som var utformet for å sikre at behandlingen av palestinske barn skjedde i tråd med Barnekonvensjonen og den internasjonale folkeretten. En etterfølgende evaluering av UNICEF (2016) viste at forholdene ikke var nevneverdig bedret.
I 2019 har organisasjonen Military Court Watch gjort en evaluering som konkluderte med at kun én av anbefalingene fra UNICEF i 2013 var tatt til følge. Fortsatt er det 73 % av barna som arresteres som ikke får tilgang til advokathjelp, og halvparten av dem blir tvangsflyttet fra Vestbredden til Israel, i klar strid med den 4. Genève-konvensjon og klassifisert som en krigsforbrytelse i henhold til internasjonal folkerett. Det foreligger grundig dokumentasjon av at israelsk militær menneskerettsstridig og folkerettsstridig rettsforfølgelse av palestinske barn fortsatt er ’omfattende, systematisk og institusjonalisert’. Utenriksdepartementet har hatt kjennskap til dette siden UNICEF-rapporten forelå i 2013.
Regjeringen sier i Granavollen-erklæringen at den vil føre en verdiforankret utenrikspolitikk. Sitat: Regjeringen vil ”samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten.”

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg er bekymret over israelske myndigheters arrestasjoner av palestinske barn. Fengsling av barn er et tema som er høyt prioritert av Norge. Barn i konfliktsituasjoner er sårbare, og har et særlig behov for beskyttelse.
Norske myndigheter tar jevnlig opp spørsmål knyttet til administrativ forvaring og fengsling av barn med israelske myndigheter, blant annet i vår bilaterale dialog og i den universelle landhøringsmekanismen (UPR) av Israel i FNs menneskerettighetsråd. Videre har Norge i flere år støttet israelske og palestinske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber med fengslede palestineres, inkludert mindreåriges, rettigheter. Vi forventer at Israel etterlever de folkerettslige forpliktelser som følger av konvensjoner og avtaler landet er tilsluttet. Vi har også bedt Israel om å etterleve internasjonale standarder for fengsling av mindreårige og å redusere bruken av administrativ forvaring.
Regjeringen mener at sanksjoner og restriktive tiltak er mest effektive når disse har bred internasjonal støtte. Norge har derfor ikke tradisjon for å innføre unilaterale sanksjoner mot andre stater. Det er heller ikke regjeringens politikk å arbeide for sanksjoner mot eller boikott av Israel.
Norske myndigheter vil fortsette å følge nøye med på menneskerettighetssituasjonen for palestinerne, både når det gjelder generell utvikling og enkelthendelser.