Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:257 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Besvart: 18.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

Spørsmål

Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp): Hvor store omstillingsmidler må staten utbetale til Nesna når Nord universitet legger ned sin virksomhet der, og vil også Alstahaug være berettiget omstillingsmidler?

Begrunnelse

I forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler §§16 og 17 er kriterier for fordeling av ordinære tilskuddsmidler og ekstraordinære statlige omstillingsmidler beskrevet. Nesnasamfunnet er i stor grad bygget opp rundt lærerutdanningen ved Nord universitet, og tap av denne hjørnesteinsbedriften vil rasere samfunnet. Det er derfor av interesse å få beregnet hvilke omstillingsmidler som må på plass som kompensasjon for nedleggelsen som styret ha anbefalt, og som støttes av regjeringspartiene. Dette gjelder også sykepleierutdanningen i Sandnessjøen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Målet med ordningen "Omstillingsprogrammer ved akutte endringer i arbeidsmarkedet", kap. 553, post 65 er å styrke næringsgrunnlaget og medvirke til etablering av nye arbeidsplasser i kommuner eller regioner som opplever vesentlig reduksjon i sysselsettingen.
Omstillingsmidler blir ikke automatisk gitt til en kommune.
Det er fylkeskommunene som har ansvar for omstillingsarbeidet i eget fylke. Oppgaver for fylkeskommunene er:

- å prioritere hvilke områder som skal få midler til omstillingsarbeid
- å avgjøre hvor store midler disse områdene eventuelt skal få

Saksgangen i omstillingssaker er at fylkeskommunen årlig spiller inn til departementet behov for omstillingsmidler på vegne av kommunene i fylket.
Nordland fylkeskommune har ikke meldt inn konkrete behov for omstillingsmidler til kommunene Nesna og Alstadhaug i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. Departementet har heller ikke mottatt søknad om ekstraordinære statlige omstillingsmidler.
Fylkeskommunen meldte inn at de fulgte med på situasjonen i Nesna, men at de ikke så behov for midler for 2020. Vedtaket om nedleggelse av Nord universitets virksomhet i Nesna, ble imidlertid gjort etter at departementet mottok brevet fra Nordland fylkeskommune.
Dersom kommunen i samråd med fylkeskommunen vurderer at situasjonen er slik at den oppfyller kriteriene for ekstraordinære statlige omstillingsmidler, kan kommunen søke om dette.
Dersom fylkeskommunen ikke mener ekstraordinære statlige omstillingsmidler er aktuelt i denne saken, kan de melde inn behov for ordinære omstillingsmidler til Nesna i forbindelse med statsbudsjettet for 2021.