Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:343 (2019-2020)
Innlevert: 20.11.2019
Sendt: 20.11.2019
Besvart: 26.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Jeg er opptatt av hvordan staten som eier av ulike selskap utøver sin samfunnsrolle sammen med andre folkevalgte organer – kommuner og fylkeskommuner. I saken om omklassifisering, salg og ny konsesjon av 132kV-nettet på Vestlandet kan Statnett velge mellom flere mulige løsninger.
Hvordan har OED sikret seg at Statnett oppfyller samfunnsoppdraget når det er flere som er interessert i å kjøpe anleggene, og hvilke lover legges til grunn ved salg/avhending av offentlig eiendom der det er flere mulige kjøpere?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet at Statnett skal selge sitt regionale 132kV-nett etter at det er omklassifisert fra transmisjonsnett til distribusjonsnett. Jeg viser til flere brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune med krav om at ovennevnte problemstilling, spesielt salget av 132kV-nettet, med de følger det får for innbyggere og næringsliv, må konsekvensutredes før transaksjonen gjennomføres. Det samme synet er fremmet fra kommunene i området og fra regionrådet.
I en artikkel i avisa Driva i Møre og Romsdal den 19. november 2019 står det at «Statnett ønsker bare en aktør på regionalnettet i fylket» og «Statnett bryr seg ikke om et fylkeskommunalt krav om konsekvensutredning av å samle 132 kV-linjene i ett selskap». Det er som leser av artikkelen vanskelig å avgjøre om dette stemmer, men jeg går ut i fra at statsråden har en formening om hvordan Statnett skal forholde seg til eventuelle flere interessenter ved et salg av regionalnettet, og at det også er lover og forskrifter som regulerer dette.
132kV-nettet krever anleggskonsesjon. NVE som tilsynsmyndighet peker i saken på at dersom anleggene blir omklassifisert kan Statnett selge anleggene sine. En overdragelse av nettet vil slik jeg forstår det medføre at det må søkes om konsesjon for nettanleggene. Jeg vil minne om at Statnett har et samfunnsansvar. Statnett sier selv på side 21 i sin siste årsrapport dette:

«Lokale myndigheter involveres som høringspart i alle konsesjonsprosesser og i utviklingen av miljø- og transportplaner for de ulike prosjektene.»

Kundene er viktig i denne saken, og det vil være interessant å vite hvordan NVE og OED vil ivareta hensynene til god driftssikkerhet, oppetid, nettleie og næringsutvikling i en region, dersom anleggene skal eies og drives fra en annen region. Jeg håper statsråden ser at denne saken er viktig og at grep blir tatt for å unngå at kundene får negative konsekvenser av en salgsprosess som hittil ikke ser ut for å ivareta hensynet til samfunnets og kundenes beste i tilstrekkelig grad.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Statnett er systemansvarlig nettselskap i det norske kraftsystemet. Det følger av formålsparagrafen i Statnetts vedtekter at foretaket har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av transmisjonsnettet. Statnett ivaretar dette ansvaret ved å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter i transmisjonsnettet og sette inn tiltak slik at det til enhver tid er momentan balanse mellom produksjon og forbruk av strøm i Norge.
Statnett eier 132 kV kraftlinjer og transformatorstasjoner i Møre og Romsdal, som de ønsker å selge for å fokusere på sin hovedoppgave som er knyttet til å eie og drive det landsdekkende transmisjonsnettet på de høyeste spenningsnivåene. En del av strømnettet Statnett ønsker å selge i disse områdene er klassifisert som distribusjonsnett. I andre deler av nettet har Statnett søkt NVE om at 132 kV blir omklassifisert til distribusjonsnett. Energiloven pålegger ikke Statnett til å selge sitt distribusjonsnett/regionalnett, men Statnett ønsker å selge nettet som en del av foretakets strategi.
Omklassifisering
Stortinget vedtok våren 2016 endringer i energiloven (Prop. L 35 (2015-2016), Innst. 207 L (2015-2016)) som skal gi en mer riktig og forutsigbar klassifisering av det norske strømnettet. Transmisjonsnettet omfatter anlegg for overføring av elektrisk energi med spenning på minst 200 kV og anlegg på 132 kV som er av vesentlig betydning for driften av disse anleggene.
Hvorvidt eksisterende nettanlegg på 132 kV skal defineres som transmisjonsnett eller regionalnett avgjøres av NVE. Statnett sendte en søknad til NVE i 2017 om å få anleggene i Møre og Romsdal omklassifisert. NVE behandler søknadene, og avhengig av om anleggene omklassifiseres, kan Statnett selge anleggene. Dersom vedtaket fra NVE blir påklaget er OED klageinstans.
Salg ved eventuell omklassifisering
OED er kjent med at Statnett har inngått en intensjonsavtale med Mørenett om å selge alle sine 132 kV nettanlegg i Møre og Romsdal til dem. Det har vært en stor kjøpsinteresse for nettanleggene fra flere nettselskap. Statnett begrunner sin beslutning i at de ikke ønsker ytterligere oppdeling av nettet innenfor Møre og Romsdal av drifts- og utviklingsmessige forhold. Som eier av nettanleggene er det opp til Statnett å gjøre denne vurderingen. Dette er en helhetsvurdering, herunder at et salg til Mørenett representerer den laveste gjennomføringsrisikoen.
Departementet har ikke lagt noen føringer til Statnett om hva de skal vektlegge ved et eventuelt salg. En overdragelse av nettet vil innebære at Statnett må sende en søknad til NVE om overføring av konsesjoner. I en slik prosess vil de måtte redegjøre for salget og NVE vil vurdere ulike sider ved en overdragelse til ny eier.