Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:559 (2019-2020)
Innlevert: 13.12.2019
Sendt: 16.12.2019
Besvart: 17.12.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Kan statsråden avklare at han deler synspunktet til sitt eget parti, og at Frps statsråd derfor vil sørge for at NorthConnect-kabelen ikke blir bygd ut?

Begrunnelse

Viser til at parlamentarisk leder i Frp ved gjentatte anledninger den siste uken har gjort det klart at Frp vil stanse utbyggingen av eksportkabelen NorthConnect.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: NorthConnect har søkt om konsesjoner for å bygge og drive en ny utenlandsforbindelse for strøm mellom Norge og Storbritannia. Høsten 2017 ba Olje- og energidepartementet NVE om å foreta en samlet vurdering av NorthConnects søknader. NVEs vurdering ble oversendt departementet 10. d.m. I tillegg har departementet fått gjennomført en ekstern utredning om rammebetingelser og prisutvikling på strøm i Norge og Europa av Pöyry (nå AFRY). Både vurderingen fra NVE og rapporten fra Pöyry er sendt på høring, med frist for innspill innen 10. mars 2020.

Som representanten Vedum burde være vel kjent med, skal en konsesjonsbehandling følge ordinære forvaltningsrettslige regler, og i denne saken de saksbehandlingsregler som gjelder etter energiloven. Konsesjonsspørsmålet avgjøres først når saksbehandlingen er avsluttet på ordinært vis.

Olje- og energidepartementet skal nå foreta en grundig behandling av konsesjonssøknadene i tråd med energilovgivningen. NVEs vurdering, den eksterne utredningen og høringsinnspillene vil være viktig for å belyse saken best mulig før konsesjonsspørsmålet avgjøres. Den endelige beslutningen vil være basert på en helhetlig vurdering av prosjektets samlede virkninger i tråd med energilovens krav og Stortingets føringer.

For øvrig kan jeg opplyse at jeg med glede vil betale medlemskontingenten for neste år til mitt parti, Fremskrittspartiet, partiet for folk flest.