Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:644 (2019-2020)
Innlevert: 06.01.2020
Sendt: 07.01.2020
Besvart: 15.01.2020 av helseminister Bent Høie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil regjeringen gjøre for å senke antall fotamputasjoner for diabetespasienter?

Begrunnelse

Årlig utføres 450-500 benamputasjoner på diabetespasienter. Dette er alt for høye tall noe eksperter på området er enige om.
En amputasjon koster 1 mill. NOK og er en stor belastning for den enkelte pasient. I tillegg beløper kostnader seg videre med redusert arbeidsytelse og sykemeldinger. Man kan lese av Rosa 4 undersøkelsen at diabetespasienter ikke blir fulgt opp med årlig konsultasjon av føtter slik myndighetene anbefaler. I nasjonalfaglig retningslinjer for diabetes anbefales man at diabetiske fotsår behandles av tverrfaglige diabetiske fotsårteam. Kartlegging av norske sykehus viser at under halvparten av sykehusene som behandler diabetespasienter har forsårteam. Diabetespasienter i Norge har heller ikke refusjonsordning hos fotterapeut for sjekk av føtter. Forskning viser at med god organisering og rett kunnskap kan en halvere antall amputasjoner. (Värmlandmodellen). I Danmark og Sverige følger de anbefalinger som gis og har blant annet refusjon på årlig fotsjekk hos Fotterapeut.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Diabetes er en sykdom med økende forekomst i Norge. 230 000 personer har diagnosen. De fleste har diabetes type 2, og denne diabetesformen viser sterk økning. Ved begge typer diabetes er det viktig å unngå høyt sukkernivå i blodet over tid, for å forebygge diabetisk fotsår og andre komplikasjoner. God behandling fra et tidlig tidspunkt kan forsinke og forebygge komplikasjoner. Jevnlig kontroll av diabetes og tegn til komplikasjoner bør utføres hos fastlege og i sykehus, for eksempel ved årskontroller. Det er også av betydning at pasienten selv følger med på tegn til forandringer som kan ha sin årsak i diabetes, for eksempel tegn til nerveskade og nedsatt blodsirkulasjon i beina. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes beskriver hva slags oppfølging pasientgrupper med ulik risiko for fotsår bør få i primærhelsetjenesten og i sykehus. Et eget kapittel i retningslinjen gjelder forebygging av fotsår, og god behandling ved påvist sår, for å unngå alvorlig infeksjon og amputasjon.
I Nasjonal diabetesplan 2017-21 er det også flere tiltak som skal bidra til at fastleger gjennomfører årskontroller. Ved årskontrollen anbefaler den faglige retningslinjen at fastlegen skal benytte et diabetesskjema som angir hvilke undersøkelser som bør gjennomføres. Resultatene blir sendt til Norsk diabetesregister. Formålet med registeret er å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes, og data fra registeret er et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. Taksten for legenes innsending av dette skjemaet ble økt i 2018. Diabetesregisteret har etter dette sett en stor økning i innsendte skjemaer.
God behandling av grunnsykdommen diabetes er svært viktig blant annet for å unngå nedsatt blodsirkulasjon i føttene. God behandling av føttene, bruk av riktig sko og såler og mosjon med bruk av føttene kan hindre sårutvikling. Kontroller og enklere sårstell skjer hos fastlege, i hjemmetjenesten og på sykehjem. Fotterapeuter har også mange steder en rolle i slik behandling.
Etter min vurdering bør vi likevel ikke innføre refusjon for årlige kontroller hos fotterapeut.
Selv med adekvat forebyggende behandling vil noen diabetespasienter få fotsår.
Disse skal ifølge retningslinjen raskt bli henvist til spesialisthelsetjenesten hvis de for eksempel har infeksjon i såret. Som representanten Liadal er inne på, anbefaler retningslinjen at pasienter med diabetiske fotsår blir henvist til multidisiplinære team i sykehusene. Jeg har derfor innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene om tilbudet i de fire regionene. Mange av sykehusene har organiserte tilbud med tverrfaglige fotsårteam. Flere sykehus har dedikert personell som arbeider med diabetiske fotsår, men er ikke formelt definert som fotsårteam. Noen sykehus har sårpoliklinikk for flere pasientgrupper enn diabetespasienter, og mener dette passer best ved deres sykehus.
Helse Sør-Øst RHF sier om dette at "en slik organisering vurderes å være hensiktsmessig og bidrar til å sikre behandlingsvolum og god tilgjengelighet av tilbudet. Det er avgjørende at slike team har god kompetanse på å håndtere problemstillinger som er spesifikke for diabetes".
Amputasjoner blant pasienter med diabetes er en alvorlig komplikasjon. Alle sykehus som behandler diabetespasienter skal ha kompetanse til å gi behandling for å unngå amputasjon.
Helse Vest vurderer det tverrfaglige tilbudet som godt ved alle sine sykehus. De tre andre helseregionene sier at de vil vurdere hvordan tilbudet ved noen av deres sykehus kan forbedres.
Amputasjoner blant pasienter med diabetes er også en nasjonal kvalitetsindikator.
Selv om vi har forbedringspotensiale i forebygging og behandling av diabetiske sår, er jeg glad for at kvalitetsindikatoren viser en nedgang fra 2011 til 2018 i alle helseregioner for amputasjoner per 1000 pasienter med diabetes.