Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:686 (2019-2020)
Innlevert: 09.01.2020
Sendt: 13.01.2020
Besvart: 21.01.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvordan sikrer regjeringen at trygde- og omsorgsleiligheter som kommunene tilbyr i dag, uavhengig av om den leies av kommunen eller tildeles som andelsleilighet i et borettslag, oppfyller de krav til kvalitet og tilgjengelighet som brukernes behov tilsier, og hva bør brukere som får til svar at kommunen ikke har råd til oppgradering gjøre når de sitter i rullestol og ikke får brukt deler av leiligheten sin?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det er en kommunal oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne har en god, trygg og egnet bosituasjon. På vegne av staten forvalter Husbanken to tilskuddsordninger som kommunene kan søke om midler fra, for å skaffe flere omsorgsboliger og andre egnede, tilgjengelige boliger. Hva som er en egnet bolig for den enkelte, avhenger av beboerens funksjonsnivå.
Tilskudd til utleieboliger hjelper kommunene med å fremskaffe flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene kan benytte tilskuddet til å kjøpe eller bygge kommunalt disponerte boliger. Ved tildeling av tilskudd vektlegger Husbanken at boligene er egnet for formålet. En bolig er egnet når den har tilfredsstillende standard og funksjoner som er tilpasset målgruppens behov.
Formålet med Husbankens investeringstilskudd til sykehjem og heldøgns omsorgsboliger er å fornye og øke antallet sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene. Ved tildeling av tilskudd stiller Husbanken strenge kvalitets- og minimumskrav til kommunene. Husbanken krever bl.a. at bygget skal planlegges med gode løsninger for bevegelses- og orienteringshemmede. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for denne tilskuddsordningen. Tilskudd til tilpasning som tidligere ble administrert av Husbanken, er fra 1. januar 2020 innlemmet i kommunenes rammetilskudd. Dette gir kommunene et mer helhetlig og tydelig ansvar for den lokale boligpolitikken. Kommunene vil nå tydeligere se oppgradering og tilpasningstiltak i bolig i sammenheng med behov for sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. Kommunene har plikt til å vurdere søknader om tilpasning av bolig. I mange tilfeller vil oppgradering av boliger være økonomisk lønnsomt for kommunene. Flere kan bo hjemme når boligen er tilpasset, og flytting til institusjon kan utsettes. Da tilskuddet til tilpasning ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd, ble rammetilskuddet styrket. Det er nå opp til den enkelte kommune hvordan de velger å løse denne type oppgaver. Departementet legger ikke føringer for hvordan kommunene følger opp den enkelte bruker.