Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:731 (2019-2020)
Innlevert: 18.01.2020
Sendt: 20.01.2020
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 23.01.2020 av finansminister Siv Jensen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): 3. juli 2019 sendte NHO, Virke og LO et felles brev til Finansdepartementet med ønske om at grensekryssende virksomhet innen yrkesskadeforsikring skal være tilsluttet den norske garantiordningen.
Siden justisministeren tidligere har fulgt saken i Stortinget, er mitt spørsmål om justisministeren vil ta initiativ til at utenlandske forsikringsselskaper skal være tilsluttet garantiordningen, og når dette vil skje?

Begrunnelse

Saken er aktualisert gjennom konkursen i det danske selskapet Alpha Insurance. Flere hundre norske arbeidstakere, mange med fastslått yrkesskade og fastslått beløp, er berørt. Hadde selskapet vært medlem i den norske garantiordningen og medlem av yrkesskadeforsikringsforeningen, ville konkursen ikke rammet den enkelte yrkesskadde. Slik er det ikke i dag.
Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt plikt for arbeidsgivere og en lovbeskyttet rettighet for arbeidstakere i Norge. I tilfeller der arbeidsgiver lovstridig ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, vil garantiordningen likevel gjelde. I tilfeller der forsikring er tegnet i utenlandsk selskap uten norsk filial, gjelder ikke garantien i tilfeller der selskapet ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser, i strid med norsk lov, som sier at alle arbeidstakere skal være dekket av yrkesskadeforsikring.
Stortinget behandlet 26. mars 2019 representantforslag fra Arbeiderpartiet om bedringer i regelverket for yrkesskadde, det ett av forslagene gjaldt å endre finansforetakslovgivningen slik at det blir obligatorisk medlemskap i Garantiordningen for forsikringer solgt grensekryssende fra EØS-land, til dekning av sikredes risiko i Norge.
Samtlige av våre forslag i Dokument 8:53 S (2018-2019) ble nedstemt i Stortinget, men daværende justisminister Dale, sa samtidig at det var grunn til å se nærmere på regelverket. Han vektla imidlertid at partene var uenige om nye regler. I denne saken, som gjelder ett av forslagene i ovennevnte sak, er partene enige og har henvendt seg til regjeringen med felles krav om pliktig medlemskap i garantiordingen.
Under dagens regjering er tilliten til offentlig sektor under press, jf. Nav, skatteetat og rettsvesen. Saken om yrkesskadde som taper på grunn av hull i lovverket, er nok en sak i negativ retning. Offentlige myndigheter på alle nivåer, på tvers av sektorer, har et selvstendig grunnlag for å gjenreise tilliten. Saken om manglende dekning av lovpålagt yrkesskadeerstatning føyer seg inn i dette bildet. Det er derfor viktig at regjeringen nå svarer ut henvendelsen fra partene i arbeidslivet på en positiv måte og fremmer lovendring i tråd med dette så raskt som mulig.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Den norske garantiordningen for skadeforsikring (heretter Garantiordningen) er etablert for å bidra til å sikre utbetaling av nærmere angitte skadeforsikringskrav. Ordningen er regulert i finansforetaksloven kapittel 20 med tilhørende forskrifter. Forsikringsforetak som er gitt tillatelse til å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet her i riket, skal være medlem i ordningen. Filialer av forsikringsforetak med hovedsete utenfor EØS-området må også ha tillatelse, og skal dermed være medlem. Filialer av EØS-baserte foretak skal enten være medlem i ordningen eller av en tilsvarende ordning i hjemlandet.
Den norske filialen av Alpha, Alpha NUF, var medlem av den norske garantiordningen. Styret for garantiordningen har i en pressemelding opplyst at forsikrede som er forsikret i Alpha, gjennom avtaler inngått med Alphas norske filial vil ha krav på dekning fra den norske garantiordningen dersom konkursboet ikke har dekning. Videre heter det at det legges opp til at når skadesaksbehandlingen er avsluttet og saken overført til konkursboet, vil den norske garantiordningen vurdere å forskuttere utbetaling slik at man ikke behøver å vente på avslutning av konkursboet. I samsvar med dette har ordningen nylig foretatt forskuttering i den første saken som er ferdigbehandlet av konkursboet.
Garantiordningens styre har videre uttalt at sikrede som har tegnet forsikring direkte med Alpha i Danmark via forsikringsmeglere, ikke har krav på dekning av den norske garantiordningen. Styret for Garantiordningen har videre 13. desember 2019 uttalt at:

«Garantiordningen fortsatt er av den oppfatning at den danske Garantiordningen for skadeforsikringsselskaber i utgangspunktet er ansvarlig for alle norske skadelidte etter yrkesskadeforsikringspoliser. Dette synspunktet forfølges rettslig i Danmark.»

Det fremstår således ikke som avklart at ordninger i Danmark ikke sikrer norske arbeidstakeres krav.
Som det fremgår av spørsmålet har Finansdepartementet mottatt en henvendelse fra LO, NHO og Virke som ber departementet igangsette et arbeid med å utrede innføring av pliktig medlemskap i garantiordningen for skadeforsikring for grensekryssende virksomheter hjemmehørende i EØS-området.
Omfanget av dekningsområdet for garantiordningen er drøftet i forarbeidene til bestemmelsene om ordningen. I Ot. prp. nr. 58 (2004-2005) s. 58 heter det under departementets vurdering at «Kredittilsynet gir i sitt høringsnotat uttrykk for at utenlandsk forsikringsselskap med hovedsete i EØS-området som driver grensekryssende virksomhet inn i Norge (uten filial) ikke bør være medlem av ordningen. Departementet slutter seg til Kredittilsynets syn på dette punkt.» Bakgrunnen var at medlemskap for forsikringsforetak som driver grensekryssende virksomhet, bl.a. ble ansett for å reise spørsmål knyttet til beregning av det enkelte forsikringsforetaks ansvar overfor garantiordningen og i forhold til hvilke kriterier som skal være oppfylt for at forsikringskontraktene skal faller inn under garantiordningens dekningsområde (jf. Ot. prp. nr. 58 (2004-2005) s. 56). Det fremgår videre av Innst. O. nr. 89 (2004-2005) s. 20 at finanskomiteen sluttet seg til regjeringens forslag.
Ordningen med yrkesskadeforsikring er regulert i yrkesskadeforsikringsloven, som hører inn under Justisdepartementets ansvarsområde. En vurdering av behovet for endringer i regelverket som kan sikre at arbeidstakere med yrkesskade får den erstatning de har krav på, bør derfor skje i samarbeid mellom Justisdepartementet og Finansdepartementet.