Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:750 (2019-2020)
Innlevert: 22.01.2020
Sendt: 23.01.2020
Besvart: 30.01.2020 av helseminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Vil statsråden sørge for at vi får en bred og åpen prosess når systemet for Nye metoder nå skal evalueres, og sørge for at de mest sentrale aktørene på dette området inviteres til å gi innspill om hva den kommende evalueringen må dekke?

Begrunnelse

Flere av deltakerne i et nylig avholdt møte i referansegruppen for Nye metoder viser til at Helse- og omsorgsdepartementet i møtet holdt en redegjørelse om den kommende evalueringen av systemet for Nye metoder. I denne redegjørelsen kom det frem at departementet ikke legger opp til at de berørte aktørene kan komme med innspill når de nå skal utforme sin kravspesifikasjon for evalueringen. Det betyr at verken pasientene gjennom pasient- og brukerorganisasjonene, legeforeningen eller industrien som leverer metodene som vurderes i systemet får muligheten til å bidra inn i utformingen av evalueringen. Dette på tross av at det er disse aktørene som i størst grad vet hvor skoen trykker i dag, og at de gjentatte ganger har påpekt at de ønsker å bidra inn for å sikre at evalueringen blir så god som mulig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Stortinget har vedtatt å lovfeste at "de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten", jf. Lovvedtak 41 (2019-2020), Prop. 55 L (2018-2019) og Innst. 93 L (2019-2020). Stortinget ba også regjeringen "- i tråd med prioriteringsmeldingen og de vedtatte målene for legemiddelpolitikken samt premissene i Prop. 55 L (2018-2019) – sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i system for nye metoder, med hensikt å videreutvikle et system for likeverdig og rask introduksjon av nye metoder i spesialisthelsetjenesten."

Departementet vil igangsette en evaluering av Nye metoder for å følge opp anmodningsvedtaket fra Stortingets i forbindelse med behandling av Prop. 55 L (2018-2019) og Innst. 93 L (2019-2020). Evalueringen vil legge til grunn de rammene Stortinget har satt for systemet for Nye metoder gjennom behandling av lovproposisjonen. For å sikre at evalueringen blir uavhengig, vil Helse- og omsorgsdepartementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse.

Jeg ønsker å legge til rette for at alle berørte aktører skal få gi innspill til hva de mener er viktig å evaluere. Departementet kommer derfor i løpet av kort tid til å åpne en nettside der alle kan sende innspill til hva de mener det er viktig å adressere i evalueringen. Innspillsrunden gjennomføres før anskaffelse utarbeides og utlyses innenfor de rammene anskaffelsesregelverket setter. I tillegg vil Helse- og omsorgsdepartementets kontaktutvalg for brukere få anledning til å spille inn sine synspunkter i sitt møte 17. februar d.å.

For å sikre at det er god kontakt mellom oppdragstaker og de berørte aktørene, vil det bli etablert en referansegruppe som vil følge evalueringen.