Skriftlig spørsmål fra Marius Meisfjord Jøsevold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:950 (2019-2020)
Innlevert: 13.02.2020
Sendt: 14.02.2020
Besvart: 21.02.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marius Meisfjord Jøsevold (SV)

Spørsmål

Marius Meisfjord Jøsevold (SV): Vil lokalene til tidligere Høgskolen i Nesna kunne benyttes av andre aktører i UH-sektoren, eller i annen offentlig regi, til utdanning, forskning og næring under Statsbygg og departementets fortsatte eierskap?

Begrunnelse

Nesna er et samfunn i krise, og står midt oppi en omstilling etter at Nord universitet vedtok å legge ned Campus Nesna. Bygningene og infrastrukturen som er etablert fra 1920 og fram til i dag, og er i topp moderne stand, er viktig for Nesnas identitet. Men ikke minst representerer bygningsmassen med utstyr og inventar en viktig mulighet og ressurs for framtidig vekst og verdiskaping i Helgelandsregionen.
Bygningene, og det personalet som fortsatt har sin virksomhet der, har de aller beste forutsetningene for å drive både grunnutdanning og etter- og videreutdanning av lærere, barnehagelærere og annet personell som regionen og hele landsdelen skriker etter.
Kommunen og Nordland fylkeskommune ønsker at campus Nesna kan bli et framtidig senter for kunnskap og innovasjon.
Campus Nesna kan bli både navet og motoren i den videre utviklinga av en region som står foran en rekke spennende utviklingsprosjekter.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Nord universitet leier lokaler på Nesna av Statsbygg. Nord universitet har sagt opp leieavtalen fra 1. august 2022. Bakgrunnen for oppsigelsen er at styret ved Nord universitet har vedtatt å avvikle Nesna som studiested fra 2022. Statsbygg har forelagt oppsigelsen for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt sin tilslutning til oppsigelsen av leieforholdet. På bakgrunn av dette vil Statsbygg prøve å finne en ny statlig leietaker eller alternativt starte en prosess for salg av bygnings- og eiendomsmassen.
Jeg er kjent med at mulighetene for et statlig omstillingsprogram og fremtidig bruk av lokalene på Nesna var tema i et møte mellom den daværende kommunal- og moderniseringsministeren og forsknings- og høyere utdanningsminister, og representanter for Nordland fylkeskommune og Nesna kommune 23. januar 2020. Nord universitets beslutning om avvikling av aktiviteten på Nesna er ikke til hinder for at andre aktører kan inngå avtaler med Statsbygg, eller kjøpe bygg- og eiendomsmassen, og utvikle et senter for kunnskap og innovasjon.