Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:988 (2019-2020)
Innlevert: 17.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 24.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har urettmessig mottatt om lag 120 000 kr i etterlønn.
Hva ville sannsynligvis vært straffen dersom en trygdemottaker urettmessig hadde mottatt samme beløp, og unnlatt å umiddelbart melde fra?

Begrunnelse

Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen var ordfører i Lenvik kommune inntil han ble statssekretær i fjor. I etterkant av oppnevnelsen som statssekretær har han søkt om og mottatt en etterlønn på omlag 120 000 kr. Dette til tross for at kommuneloven slår fast at etterlønn til folkevalgte skal avkortes mot inntekt. Dette ble avslørt av Dagbladet tidligere denne måneden. Som statssekretær har han hatt en lønn på 994 400 kroner i året. Ifølge avisa Klassekampen er det i saker om trygdesvindel vanlig med anmeldelse, og svindel over folketrygdas grunnbeløp gir som regel ubetinget fengsel. I dag ligger grunnbeløpet på 99 858 kroner. Det er også den enkelte som mottar stønad som plikter å melde fra om forhold som har betydning for stønaden.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Regler om ettergodtgjøring for folkevalgte som fratrer verv i kommuner og fylkeskommuner, er gitt i kommuneloven § 8-6. Det følger av denne bestemmelsen at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Denne regelen ble innført som del av den nye kommuneloven, som trådte i kraft høsten 2019. Det var mange kommuner som hadde praksis for å gi ettergodtgjøring også tidligere, men da hadde ikke kommuneloven konkrete regler om ettergodtgjøring til folkevalgte som fratrådte sine verv.

Det er kommunene selv om er ansvarlige for å fatte vedtak i tråd med gjeldende regelverk. Jeg er gjennom mediene blitt kjent med at nye Senja kommune ser at det er fattet et vedtak om ettergodtgjøring som ikke er i tråd med kommunelovens nye regler denne høsten, og at kommunen nå retter opp feilen. Statsråden har også gjort det klart at han vil tilbakebetale ettergodtgjøringen.

Når det gjelder spørsmålet om sannsynlig straff for en trygdemottaker som urettmessig mottar trygdeytelser og ikke umiddelbart melder fra om dette, er det forhold som hører under påtalemyndigheten og domstolene, og der den enkelte sak blir vurdert konkret av uavhengige instanser.