Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:991 (2019-2020)
Innlevert: 17.02.2020
Sendt: 17.02.2020
Besvart: 24.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Avisen Vårt Land har 17.februar 2020 et oppslag om mangler ved dagens politiattester, og det at disse ikke gir et fullstendig bilde av søkeren. Regjeringen endret i 2015 forskrift om politiattest i barnehager. Endringen i 2015 var en nødvendig innstramming, men det viser seg at flere lovbrudd ikke føres opp på politiattesten.
Vil statsråden ta initiativ til å ytterligere stramme inn regelverket, slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle lovbrudd?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Regjeringen er opptatt av at alle barnehagebarn i Norge skal ha en trygg og god start på livet i barnehagen, og foreldre skal være trygge når de leverer barna i barnehagen. Barnehagen er en viktig del av barns oppvekstmiljø, og barnehagepersonalet opparbeider et nært tillitsforhold til barna.
Det følger av barnehageloven at den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.
Formålet med vandelskontrollen er å forhindre at personer som ansettes i barnehagen som allerede er dømt, siktet eller tiltalt for overgrep mot mindreårige, får stillinger eller kommer i posisjoner der de kan begå nye overgrep. Det er politiregisterloven og politiregisterforskriften som regulerer rammene for vandelskontroll, herunder hvilke formål som kan begrunne krav om politiattest.
Barnehagebarn er en sårbar og utsatt gruppe, som har særskilt krav på beskyttelse. Konsekvensene av å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep i barndommen er svært alvorlige. Det er derfor svært viktig å iverksette tiltak som kan redusere sannsynligheten for at vold og overgrep skjer. Krav om politiattest for ansatte i barnehager er viktig, men det er også viktig å presisere at krav om politiattest bare er et av flere tiltak for å forhindre overgrep mot barn. En ren politiattest på ansettelsestidspunktet er ikke en garanti for at personen er egnet til å jobbe i barnehage, eller ikke begår lovbrudd senere. Den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for å forebygge overgrep mot mindreårige, blant annet ved å utarbeide interne rutiner, gjennomføre grundige ansettelsesintervjuer og kontrollere referanser, ha regelmessige medarbeidersamtaler og løpende oppfølging av personer de har ansvar for samt tilrettelegge forholdene og det fysiske miljøet i barnehagen slik at mulighetene for overgrep minimaliseres.
Forslag til endring i barnehagelovens bestemmelse om politiattest ble behandlet i Prop. 120 L (2012-2013). Forslaget innebar at barnehagelovens bestemmelse ble harmonisert med politiregisterlovens overordnede regler om barneomsorgsattest. I proposisjonen ble det fremhevet at det ved vurderingen av hvilke straffebud som skal anmerkes på politiattest med hjemmel i barnehageloven, må sees hen til formålet som berettiger barneomsorgsattest på barnehageområdet. Det ble vurdert at omfanget av overtredelser som skal anmerkes bør avgrenses til straffebud som rammer handlinger som i relasjon til mindreårige må anses særlig alvorlige og dermed særlig relevante på området. I vurderingen ble det foretatt en grundig avveining mellom hensynet til beskyttelse av barnet, og andre hensyn som eksempelvis resosialisering og rehabilitering av personer som har begått lovbrudd.
Politiattest på opplæringslovens område er behandlet i NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Utvalget presiserer at det ligger utenfor deres mandat å foreslå endringer i politiregisterloven § 39 eller i andre regler, men mener at det er grunn til å innføre strengere regler på skoleområdet enn det har vært tidligere. Kunnskapsdepartementet sendte NOU 2019:23 på høring i desember 2019, og vil ta stilling til hvordan utvalgets forslag skal følges opp etter høringen. Dersom det gjøres endringer i reglene for politiattest på skoleområdet, kan det være aktuelt å foreslå en harmonisering av bestemmelsen om politiattest i barnehageloven.