Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:1136 (2019-2020)
Innlevert: 03.03.2020
Sendt: 03.03.2020
Besvart: 10.03.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Under interpellasjonsdebatten om kommersialiseringen av barnehagesektoren 27.02.20 sa statsråden "Dette vil føre til et bedre og mer effektivt tilsyn med private aktører, sånn at vi får mer informasjon om at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen faktisk brukes på barna – og kanskje noen av konspirasjonsteoriene rundt barnehagedriften også kan avlives".
Hva slags konspirasjonsteorier mener statsråden at finnes rundt barnehagedrift, hvem mener statsråden at står bak det, og kan statsråden vise til konkrete eksempler på spredning av slike teorier?

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Halvparten av alle barnehagebarn går i dag i en privat barnehage. Denne regjeringen er for private barnehager og ønsker å ivareta mangfoldet av eierstrukturer og barnehager med ulike profiler. Private barnehager sikrer dermed større valgfrihet for foreldre.

Barnehagesektoren har gått gjennom store endringer de siste ti årene. Fra å være en sektor under utbygging, er den i dag tilnærmet fullt utbygget i store deler av landet. Private barnehageeiere har i denne perioden vært aktive pådrivere som har bygget opp mer profesjonelle og større enheter. Flere av de større aktørene har satset på egne utviklingsprogrammer og er dermed en viktig bidragsyter til innovasjon i barnehagesektoren.

Utviklingen av den private delen av barnehagesektoren har tidvis blitt fremstilt overveiende negativt, hvor det hevdes at eiere av private barnehager utelukkende er velferdsprofitører som tar ut store verdier fra barnehagesektoren. Dette er en svært uheldig fremstilling av viktige bidragsytere i barnehagesektoren. Samtidig er jeg klar over at vi har behov for mer og bedre informasjon om bruken av de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen hos de private barnehagene. Jeg mener et mer effektiv tilsyn med private aktører vil vise at den negative fremstillingen ikke er representativ for sektoren som helhet.

Jeg er samtidig glad for å se at det er en aktiv debatt om utviklingen av barnehagesektoren. Det er en stor sektor som er viktig for norske barnefamilier. Foreldreundersøkelser viser at foreldrene er veldig fornøyd med barnehagene. Jeg ønsker et positivt debattklima som støtter opp under det daglige kvalitetsarbeidet i både kommunale og private barnehager. Jeg opplever at engasjementet for å drive gode barnehager er minst like stort hos private eiere som hos kommunale.

Etter planen vil lovproposisjonen om ny regulering av private barnehager bli lagt fram for Stortinget våren 2020. I arbeidet med denne lovproposisjonen har departementet vært opptatt av å få et bredt kunnskapsgrunnlag om den private delen av barnehagesektoren, og mottatt i alt 10 ulike rapporter. Dette gir oss et godt grunnlag for å utvikle sektoren videre.