Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1181 (2019-2020)
Innlevert: 06.03.2020
Sendt: 09.03.2020
Besvart: 16.03.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): For yrkessjåfører flest, er det strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser. Ambulansepersonellet i Sykehuset Innlandet og ellers i landet er fritatt for dette regelverket, delvis på grunn av helsepersonelloven og dels på grunn av arbeidets karakter. Ambulanser har ofte kritisk dårlige pasienter, som gjør at de må raskt fram på ulike typer føre og veistandard, og i tillegg har ambulansepersonellet ansvaret for krevende medisinsk behandling.
Hva slags kjøre- og hviletidsbestemmelser mener statsråden er forsvarlig for ambulansepersonell og –sjåfører?

Begrunnelse

Hvis du kjører slakt fra Otta til Rudshøgda er sjåføren på bilen omfattet av strenge kjøre- og hviletidsbestemmelser. Det samme er du dersom du kjører annet gods langs norske veier. Du skal minimum være sikret 11 timers døgn hvil for å ivareta din, dyrs, passasjerers og andre medtrafikanters sikkerhet.
I Sykehuset Innlandet har de utarbeidet vernebestemmelser om «sammenhengende oppdragstid» Den sier: «Ambulansepersonell som i løpet av 16 timer ikke har hatt 2 timer sammenhengende oppdragsfri skal melde fra om dette til AMK. Aktuelle ambulanser skal da ha 4 timers sammenhengende oppdragsfri (…)» Lenger ned i prosedyren står det videre: «(…) med unntak som first responder når liv og helse er truet (…)».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Sør-Øst RHF, som har innhentet en uttalelse fra Sykehuset Innlandet HF. Jeg viser til Sykehuset Innlandet HFs svar som jeg i helhet har tatt inn under:"Hvem gjelder kjøre- og hviletidsregelverket for? Du er omfattet av regelverket dersom du:• Kjører godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 tonn

• Kjører persontransport på veg med kjøretøy som er bygget for, eller permanent tilpasset transport av, mer enn ni personer medregnet føreren. Kjøretøyet må være beregnet brukt til å transportere mer enn ni personerSom det fremkommer av kjøre- og hvileregelverket er ikke ambulansetjenesten omfattet av dette regelverket. Sykehuset Innlandet er imidlertid som arbeidsgiver pålagt av Arbeidstilsynet å løpende vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig, herunder den totale arbeidsbelastningen. Det gjelder også når det er inngått arbeidstidsordninger i tariffavtale, eller ved særlige unntak fra arbeidstidsbestemmelsene med blant annet døgnvakter med innslag av hvilende vakt vurdert ut fra aktivitetsnivå.

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2019 et nasjonalt tilsyn i ambulansetjenesten. Under tilsynet ble det lagt stor vekt på forsvarlighetsvurderinger knyttet til ulike forhold, blant annet arbeidstid.

Sykehuset Innlandet HF har i etterkant av dette tilsynet satt ned en partssammensatt gruppe for å gjennomføre forsvarlighetsvurderinger rettet spesielt mot ambulansetjenesten. Arbeidsgruppen består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten, HR-avdelingen, arbeidsmedisiner fra bedriftshelsetjenesten og arbeidsgiver.

Ambulansetjenesten har gjennom det siste tiåret gjennomgått store endringer som en naturlig utvikling av endringer i legevaktsstruktur og endring i den generelle bruken av ambulansetjenesten. På bakgrunn av dette har Sykehuset Innlandet innført evalueringer av alle arbeidstidsordninger som er omfattet av turnuser som må godkjennes etter AML § 10.12-4. Det innhentes en evaluering fra alle ansatte i aktuelt tariffområde. Sammen med monitorering av aktivitet, danner dette grunnlaget for nye og endrede arbeidsplaner. Evalueringene følges opp av vernetjeneste, tillitsvalgte og arbeidsgiver og danner grunnlag for eventuelle endringer i avtalene mellom partene.

En viktig sikkerhetsventil for både arbeidsgiver og arbeidstaker er vernebestemmelser rundt arbeidsbelastning og oppdragstid. Den ytre rammen for denne bestemmelsen beskriver arbeidstid inntil 16 timer der arbeidstaker ikke er gitt minimum to timer sammenhengende hvile. Vernebestemmelsen gir også arbeidstakeren mulighet til å avbryte arbeid og varsle leder eller AMK hvis arbeidstakeren ikke føler seg skikket til å gjennomføre vakten.

Sykehuset Innlandet er av den oppfatning at vernebestemmelsene er dekkende og tilstrekkelig fleksibel til å ivareta arbeidstakeren fullt ut. Vernebestemmelsene har også vært gjenstand for drøftinger og vurderinger i divisjonens arbeidsmiljøutvalg."Som det fremkommer av uttalelsen til Sykehuset Innlandet HF, er sykehuset av den oppfatning at vernebestemmelsene er dekkende og tilstrekkelig fleksible til å kunne ivareta arbeidstakeren fullt ut. Helseforetaket viser også til at vernebestemmelsene har vært gjenstand for drøftinger og vurderinger i divisjonens arbeidsmiljøutvalg.