Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2019-2020)
Innlevert: 08.04.2020
Sendt: 14.04.2020
Besvart: 28.04.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil helseministeren sørge for forenklinger i tilbudet om influensavaksine høsten 2020, slik at apotekene kan tilby influensavaksine uten å kreve at legene skriver ut resept først?

Begrunnelse

Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt ca. 900 dødsfall årlig i Norge. Sesongen 2017/2018 ble det estimert rundt 1 400 influensarelaterte dødsfall. Rundt 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom og disse anbefales å ta årlig influensavaksine.
I dag er alle personer som ønsker å ta influensavaksiner nødt å få resept av lege før de kan gå til apoteket å ta selve vaksinen. Det oppleves som et fordyrende og byråkratisk mellomledd. I praksis betyr det at man ringe til Dr. Dropin og betale 350 kr for å få resept på en influensavaksine, mens det å ta selve vaksinen koster 238 kr på et apoteket. Spørsmålsstiller mener er meningsløst å sløse bort legenes tid og forbrukernes penger på denne måten. Her mener FrP det er rom for fornuftige forenklinger. Autorisert helsepersonell på apotek bør få lov å gi en helt ordinær vaksine, uten å kreve resept fra legen først. FrP håper regjeringen kan fjerne dette unødvendige påbudet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet omfatter vaksinasjon mot influensa. Kommunene har ansvar for å sørge for et årlig tilbud om influensavaksinasjon til personer i de anbefalte målgruppene. Kommunene skal organisere tilbudet om influensavaksinasjon slik at man oppnår høyest mulig vaksinasjonsdekning. Kommunene skal etablere rutiner for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og eventuelle private virksomheter (f.eks. fastleger) som kommunen har avtale med. Vaksinasjonsdekningen har økt markant, men det er fremdeles et stykke igjen til vi når målsetningen om 75 prosent dekning i målgruppene for influensavaksinasjon.
Jeg vil vise til Innst. 11 S (2019-2020) fra Stortinget, hvor helse- og omsorgskomiteens flertall ber departementet utrede hvordan de nødvendige regelendringer gjennomføres, slik at farmasøytrekvirering av vaksine mot sesonginfluensa er på plass før influensasesongen 2020-2021.
Å gi flere helsepersonellgrupper rekvireringsrett kan bidra til å øke tilgangen til vaksine, og dermed også øke antallet vaksinerte i befolkningen, både i målgruppene og befolkningen for øvrig.
Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre relevante aktører å vurdere om det er behov for å gi flere grupper av helsepersonell i tillegg til farmasøyter rett til rekvirering av influensavaksine, utrede hvilke regelverksendringer som er nødvendige og utarbeide forslag til slike endringer. De er også bedt om å vurdere eventuelle øvrige tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen blant dem med høy risiko for komplikasjoner av influensa.
Målsetningen er at forslag til regelverksendringer er på plass slik at endringer kan iverksettes før influensasesongen 2020-2021. Den pågående covid-19-pandemien vil sannsynligvis vedvare i lengre tid og det vil være uheldig med mange covid-19-syke og influensasyke samtidig. Enklere tilgang til influensavaksinasjon kan være med på å redusere den totale sykeligheten i samfunnet.