Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1367 (2019-2020)
Innlevert: 20.04.2020
Sendt: 20.04.2020
Besvart: 22.04.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å bidra til åpenhet om hele prosessen og forsikre seg om at ansettelsen av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg?

Begrunnelse

Lederen av NBIM må ha full tillit både hjemme og ute. Åpenhet er en viktig del av denne tilliten. Lørdag 18. mars meldte VG om at flere samfunnstopper inkludert nåværende leder av NBIM Yngve Slyngstad deltok på seminar i Philadelphia arrangert av Nicolai Tangen. Det har også tidligere blitt stilt spørsmål ved hvem som har spilt inn Tangen som kandidat til hodejegerselskapet Russel Reynolds.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Dette ansvaret har ligget til Norges Bank så lenge banken har hatt oppgaven med å forvalte fondet.

Før den nye sentralbankloven trådte i kraft 1. januar 2020, hadde banken selv valgt en intern organisering som medførte at hovedstyret utpekte denne daglige lederen. Lederen rapporterte også direkte til hovedstyret, og ikke til sentralbanksjefen i rollen som daglig leder av Norges Bank. Med ny sentralbanklov ble denne praksisen lovfestet (sentralbankloven § 2-13), i tråd med forslaget fra sentralbanklovutvalget (NOU 2017: 13) og Stortingets tilslutning til regjeringens forslag i Meld. St. 7 (2018-2019) om ny sentralbanklov jf. Innst. 165 S (2018–2019).

Det følger av forarbeidene til sentralbankloven, Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) punkt 6.4, at departementet:



- skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn i forbindelse med utlysningen av stillingen som daglig leder av bankens forvaltning av SPU

- bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelige beslutning.



Finansdepartementet mottok utkast til stillingsannonse fra Norges Bank 3. januar og ga innspill til dette 7. januar. Forut for dette – 10. desember 2019 – hadde departementet et møte med Norges Banks rekrutteringsfirma, Russel Reynolds, om departementets styring av forvaltningen av SPU og om kompetansekrav til lederen av bankens forvaltning av SPU. Møtet var initiert av rekrutteringsfirmaet, som ønsket et møte med departementet som oppdragsgiver for forvaltningen av SPU.

28. februar ble departementet orientert om aktuelle kandidater.

Finansdepartementet ba 3. mars om en vurdering av aktuelle kandidaters kvalifikasjoner opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kan være snakk om kandidater som er eller vil være helt eller delvis bosatt i utlandet, kan dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet. Departementet ba Norges Bank redegjøre for at vedkommende ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av NBIM, samt om de skattemessige sidene ved delvis bosted utenfor landet.

Departementet mottok 17. mars Norges Banks redegjørelse, vedlagt en utredning som Norges Bank hadde bestilt 4. mars fra et advokatfirma om de skattemessige forholdene knyttet til den aktuelle kandidaten. Banken orienterte i oversendelsen også om kandidatens bosituasjon og forventninger om hvordan en eventuell tilsetting vil påvirke bosituasjonen.

23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold. Rammen for samtalen var selvsagt at det er hovedstyrets ansvar å ansette daglig leder for bankens forvaltning av SPU. Samtalen krevde ikke oppfølginger fra verken departementet eller Norges Bank.

Norges Bank må selv vurdere hvordan den vil sikre størst mulig grad av åpenhet både om ansettelsesprosessen og bankens håndtering av forhold som er tatt opp i mediene den siste tiden. Finansdepartementet er klageinstans i saker om Norges Banks avgjørelser etter offentleglova, og departementet vurderer ikke spørsmål om bankens rettsanvendelse etter offentleglova utenom klagesaksbehandling.

Jeg har registrert at banken har lagt ut en utførlig og detaljert redegjørelse om ansettelsesprosessen på sine nettsider (https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Nyhetsmeldinger/2020/2020-04-20/). Redegjørelsen omhandler flere forhold som er tatt opp i mediene de siste dagene.

Det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder offentleglova som Norges Bank er omfattet av.

Representantskapet har opplyst at det skal avholde et ekstraordinært møte om ansettelsesprosessen hvor blant annet sentralbanksjefen er innkalt for å redegjøre for saken.