Skriftlig spørsmål fra Elise Waagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1432 (2019-2020)
Innlevert: 26.04.2020
Sendt: 27.04.2020
Besvart: 05.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Elise Waagen (A)

Spørsmål

Elise Waagen (A): Kan statsråden redegjøre for om det finnes kompensasjonsordninger/støtteordninger tilpasset Borg Bingo SA, og andre foretak i samme situasjon, og vil statsråden vurdere å etablere eller utvide ordninger slik at også disse arbeidsplassene kan få støtte i en krevende periode med stort omsetningsfall?

Begrunnelse

Viser til at det er opprettet støtteordninger til kultur og næringsliv i forbindelse med korona-pandemien.
Etter henvendelse fra Borg Bingo SA har jeg blitt gjort oppmerksom på at samvirkeforetaket faller utenfor en rekke støtteordninger.
Borg Bingo SA informere om at de faller utenfor kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten, som forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Samvirkeforetaket kan heller ikke motta støtte fra Kulturdepartementets kompensasjonsordning som er rettet inn mot kulturarrangører som har måttet avlyse eller utsette arrangementer som følge av koronakrisen, og som forvaltes av Kulturrådet. Borg Bingo SA har i tillegg søkt kompensasjonsordningen for næringslivet, men har fått avslag begrunnet i at foretaket ikke er skattepliktig til Norge.
Borg Bingo SA er eid av 70 medlemmer. Medlemmene er idrettslag, jakt og fiske, kor, korps, og humanitære foreninger m.m.
Samvirkeforetaket har vært stengt siden 14. mars og har derfor ingen bingoinntekter men faste løpende kostnader. Borg Bingo har 7 ansatte bingovertinner som har vært permittert siden 14. mars.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen har innført en rekke ulike tiltak som vil bidra til at de som er hardt rammet økonomisk, vil få hjelp til komme seg gjennom denne tøffe tiden. Permitteringsregelverket er endret slik at bedriftene raskt vil kunne redusere sine variable kostnader. Lånegarantiordningen gir mulighet for lån med statlig garanti. Den generelle kompensasjonsordningen er innrettet mot å hjelpe et stort omfang av selskaper med de faste uunngåelige kostnadene. I tillegg er det utarbeidet en rekke spesifikke ordninger, blant annet for kulturlivet og for selvstendig næringsdrivende, og det jobbes også med flere andre tiltak rettet mot enkelte næringer og organisasjonstyper. I sum vil de fleste virksomheter være omfattet av en eller flere ordninger.
Samvirkelag vil være omfattet av kompensasjonsordningen for næringslivet dersom de utøver økonomisk aktivitet, er skattepliktige for denne virksomheten, og er registrert i Foretaksregisteret. Samvirkelaget kan da få tilskudd dersom omsetningsfallet og de faste kostnadene er tilstrekkelig store.
Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall er rettet mot næringslivet og utformet med det for øyet. Både registrering i Foretaksregisteret og skatteplikt er naturlige vilkår for å avgrense ordningen, som også verner mot misbruk på en administrativt enkel måte.