Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1490 (2019-2020)
Innlevert: 03.05.2020
Sendt: 04.05.2020
Besvart: 11.05.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Støtter regjeringen kravet fra sivilsamfunnsorganisasjoner verden over om at alle globale forhandlinger om handels- og investeringsavtaler, herunder om en global datahandelsavtale, må stoppes under koronapandemien, og at den første og eneste prioriteringen for handelsforhandlere på dette tidspunkt bør være å fjerne hindringer i eksisterende avtaler for rettidig og rimelig tilgang til livreddende medisiner og annet medisinsk utstyr og for det enkelte lands evne til å ta de nødvendige skritt for å løse denne krisen?

Begrunnelse

WTO-landene som deltar i forhandlingene om en global datahandelsavtale avholdt møte 17. april for å drøfte hvorvidt forhandlinger skal fortsette via digitale verktøy. Så vidt undertegnede kjenner til har det så langt ikke blitt konkludert på dette spørsmålet.
Samme dag ble det offentliggjort et opprop fra 258 sivilsamfunnsorganisasjoner og nettverk fra hele verden, med krav om "stopp alle forhandlinger om handels- og investeringsavtaler under COVID-19-utbruddet og fokusér på tilgang til medisinsk utstyr og på å redde liv». Blant de som har signert er Attac Norge og Handelskampanjen.
Organisasjonene påpeker at mange land, ikke minst utviklingslandene, ikke vil ha mulighet til å prioritere forhandlingene i tilstrekkelig grad mens man står midt i en global pandemi, noe som vil kunne føre til enda større ulikheter mellom land. Dernest viser de til at det å legge forhandlinger over i enda mer lukkede, digitale rom er et demokratisk problem.
Organisasjonene vektlegger videre at:

"Den første og eneste prioriteringen for handelsforhandlere på dette tidspunktet bør være å fjerne alle hindringer, inkludert immaterielle rettigheter, i eksisterende avtaler som hindrer rettidig og rimelig tilgang til medisinsk utstyr, som livreddende medisiner, apparater, diagnostikk og vaksiner, og evnen regjeringer har til å ta de nødvendige skritt for å løse denne krisen."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Å sikre tilgang til livreddende medisiner og annet medisinsk utstyr må prioriteres i dagens situasjon. Samtidig kan dette ikke være eneste prioriterte oppgave innen internasjonal handel.

Regjeringen arbeider også for å sikre at Verdens handelsorganisasjon (WTO) fortsetter å fungere som grunnleggende avtaleverk for global handel. Det vil være av stor betydning også etter krisen. Utfordringen for Norge – nå som før – er ikke primært å beskytte egen produksjon, men å skaffe nødvendig import og sikre markeder for eksporten vår. Norge er alltid tjent med åpne markeder og en regelstyrt verdensøkonomi.

Sivilsamfunnsorganisasjoner har i ulike henvendelser anmodet WTOs generaldirektør og WTOs medlemmer om å stanse deler av WTO-arbeidet under koronapandemien. Dette gjelder f.eks. både de multilaterale fiskerisubsidieforhandlingene og forhandlingene om elektronisk handel som mange, men ikke alle, av 164 WTO-medlemmer deltar i.

I denne ekstraordinære tiden der håndtering av pandemien er oppgave nummer én, ønsker vi at arbeidet i WTO fortsetter, men det må ikke gå på bekostning av de grunnleggende prinsippene om inkluderende og åpne prosesser. Vi har forståelse for at spesielt de minst utviklede land (MUL) som følge av pandemien er i en svært krevende situasjon som vanskeliggjør fullverdig deltakelse i WTO-arbeidet. Vi vil være lydhøre når enkeltmedlemmer eller medlemmer som forhandler som en gruppe slik som MUL anmoder om ekstra tid til interne konsultasjoner. Det er viktig for å bevare WTOs troverdighet og legitimitet. Vi vil derfor ikke motsette oss at forhandlinger stilles i bero dersom våre partnere fremsetter et slikt ønske. Samtidig er vi åpne for å videreføre arbeidet ved hjelp av innovative løsninger inkludert ved bruk av digitale løsninger og alternative prosedyrer som benyttes i dag i andre internasjonale organisasjoner som bl.a. FN.

Jeg er enig i at handelshindre må ryddes av veien og at tilgang på livsnødvendige, medisinske produkter må sikres for alle.

WTO og WHO sendte 20. april ut en felles erklæring der det bl.a. ble understreket behov for samarbeid og solidaritet for å sikre at forsyningslinjene ble holdt åpne under pandemien. Både i og utenfor WTO tas det nå forskjellige initiativ, som har som mål å sikre flyt av medisinske produkter over landegrensene. Sverige har tatt et initiativ som mer spesifikt er rettet inn mot å fjerne tollsatser på medisiner og medisinske produkter. Slik toll øker prisene på livsviktige produkter i fattige land. Vi ser nå nærmere på dette initiativet og vurderer hvordan Norge på best mulig måte kan bidra til å sikre åpne forsyningslinjer og tilgang på medisinske produkter for alle.

På dette stadiet i koronapandemien er det ikke noe som tyder på at reglene i det multilaterale handelssystemet er til hinder for tilgang til medisiner og medisinsk utstyr. Dette gjelder også TRIPS-avtalen om immaterielle rettigheter, hvor det er en egen erklæring om TRIPS og helse som understreker utviklingslandenes rett til å benytte seg av fleksibiliteten i avtalen ved produksjon og handel med medisiner.

Utfordringen ligger snarere i enkeltlands restriksjoner på og forbud mot eksport av medisinsk utstyr, samt i høye tollbarrierer ved import. MUL-landene har i WTO nettopp oppfordret alle WTO-medlemmer til å avstå fra eksportrestriksjoner som hindrer MUL i å importere nødvendig medisinsk utstyr. Dette er en oppfordring Norge støtter fullt og helt.

Den fremste utfordringen ligger nå i å utvikle vaksiner og medisiner. Når det gjelder medisinsk utstyr er utfordringene først og fremst på tilbudssiden, med begrensninger i lagerbeholdninger og produksjonskapasitet. Norge støtter relevante initiativer i Verdens Helseorganisasjon og andre multilaterale organisasjoner for å utvikle, teste og masseprodusere diagnoseverktøy, medisiner og vaksiner for å bekjempe koronakrisen.