Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1611 (2019-2020)
Innlevert: 13.05.2020
Sendt: 14.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hvordan vil regjeringen sikre at folks rett til å betale med kontanter blir ivaretatt gjennom koronapandemien, samt at det gjøres allment kjent, både blant de som ønsker å bruke kontanter og betalingsmottakere, at Folkehelseinstituttet mener det ikke foreligger noen indikasjon på at kontanter representerer en risiko for spredning av viruset eller innebærer en høyere risiko for kontaktsmitte enn ved pin-bruk?

Begrunnelse

I forbindelse med koronakrisen har det fremkommet en rekke eksempler på at ulike virksomheter har nektet å ta imot betaling med kontakter, begrunnet i smittevernhensyn.
Under overskriften "Kan man nekte kunder å betale med kontanter?" skriver advokatfirmaet Ræder 2. april følgende: "Det foreligger ingen offisielle avklaringer på dette, men det er rapportert om at flere bransjer allerede har innført kontantnekt. I Norge gjelder det i utgangspunktet en kontantplikt, jf. sentralbanklovens § 14 og finansavtaleloven § 38 tredje ledd. Samtidig har alle arbeidsgivere en plikt til å treffe nødvendige smitteverntiltak. I lys av de ekstraordinære omstendighetene bør arbeidsgivere vurdere ekstraordinære tiltak for å begrense smitterisiko for egne ansatte og kunder. Det bør vurderes om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekkelige - for eksempel «sterkt oppfordre» til bruk av elektroniske betalingsmidler, engangshansker ved all kontakt med kontanter etc. En midlertidig nektelse av å ta imot kontanter kan imidlertid tenkes hjemlet i nødrettsbetraktninger, der hensynet til liv og helse veies opp mot hensynet til effektive betalingsordninger."
Dette svaret illustrerer en oppfatning som har bredd seg om at kontanter kan innebære en smitterisiko og at det kan legitimere kontantnekt. Kontantnekt skaper store utfordringer, ikke minst for de grupper i samfunnet som ikke med enkelthet kan velge elektroniske betalingsløsninger.
Norges Bank har forelagt spørsmålet om smitterisiko til Folkehelseinstituttet (FHI). På Norges Banks nettsider 8. mai fremkommer Folkehelseinstituttets svar, bl.a. følgende:

"Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN bruk."

Videre viser Folkehelseinstituttet til Bank for International Settlements (BIS), som i BIS Bulletin No 3 skriver følgende:

"Vitenskapelige bevis tyder på at sannsynligheten for overføring via sedler er liten sammenlignet med andre ofte berørte objekter, for eksempel kredittkortterminaler eller PIN-koder."

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Når betaleren er forbruker, er retten til å betale med kontanter overfor en næringsdrivende betalingsmottaker fastsatt i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 38 tredje ledd. Det er ikke innført unntak for denne rettigheten av smittevernhensyn. Forbrukere har derfor fremdeles rett til å betale med kontanter.
Forbrukertilsynet kan føre kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold etter regler i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven). Forbrukertilsynet kan vurdere om vilkår for kontantbetaling er ulovlige. Forbrukere som mener at den næringsdrivendes betalingsvilkår er urimelige, kan klage til Forbrukertilsynet. Forbrukertilsynet hører under Barne- og familiedepartementet. Det følger imidlertid av markedsføringsloven § 32 annet ledd at Forbrukertilsynet og Markedsrådet

«er faglig uavhengige forvaltningsorganer som er administrativt underordnet departementet». Videre følger det av denne bestemmelsen at Kongen og departementet ikke kan «styre Forbrukertilsynets eller Markedsrådets utøving av myndighet i enkeltsaker eller generelle lovtolkning».

Regjeringen har ikke ansett det nødvendig å informere befolkningen om at retten til å betale med kontanter fremdeles gjelder. Det er den næringsdrivendes ansvar å kjenne til hvilke regler som gjelder for virksomheten.