Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1656 (2019-2020)
Innlevert: 15.05.2020
Sendt: 18.05.2020
Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Fra april 2019 og frem til i dag har E16 vært stengt 14 ganger på grunn av ras eller ulykker mellom Bergen og Voss. I tillegg til redusert fremkommelighet som følge av rassikring eller ødelagt veibane etter ras. Fra Bergen til Lærdalstunnelen er det 43 punkt med høy rasfare. Det er hovedveien mellom de to største byene.
Hvordan vil ministeren sikre byggestart i 2022 slik det er lovet?

Begrunnelse

Statlig plan er benyttet og reguleringsplanen skal sendes til kommunaldepartementet i løpet av september 2020. Det blir derfor viktig med tett oppfølging fra samferdselsdepartementet slik at planen kan bli godkjent i løpet av våren 2021.
I 2018 ble E16 Bergen-Voss kåret til "Norges verste vei".
Det som er mulig å fysisk sikre er gjennomført, men det går stadig ras fra høye bratte fjellsider som sikringen ikke klarer å stoppe.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Bakgrunnen for prosjektet E16 Arna-Stanghelle og Vossebanen med samfunnsmål og effektmål, er fastsett gjennom konseptvalgutredningen (KVU, 2014). Prosjektutløsende behov er trygg og pålitelig transport, redusert reisetid, og økt kapasitet for gods på bane. Bedre trafikksikkerhet er et svært avgjørende behov for E16, og det er i tillegg et stort behov for å sikre E16 og jernbanen mot skred. Regjeringen besluttet etter KS1 at konsept K5 skulle legges til grunn for videre planlegging, og at planarbeidet skulle gjennomføres som statlig reguleringsplan etter plan – og bygningslovens §6-4.
I St.meld.33 (2016 – 2017) Nasjonal transportplan 2018 – 2029 ligger utbygging av E16 på denne strekningen inne i siste del av perioden. Ved behandling av NTP i Stortinget var det en flertallsmerknad om å arbeide for oppstart i 2021/2022 (Innst. 460 S (2016 – 2017).
Reguleringsplanarbeidet for K5, fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna – Stanghelle, er nå inne i sluttfasen. Samtidig har det vært betydelige kostnadsøkninger underveis i detaljplanleggingen av prosjektet. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å gjennomgå prosjektet på nytt for å se på mulige kostnadsreduserende tiltak.
Departementet arbeider nå med å vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere kostnadene i prosjektet. Det kan ikke utelukkes at mulige kostnadsreduserende tiltak vil ha konsekvenser for den videre fremdriften i prosjektet. Jeg vil komme tilbake til saken etter at departementet har tatt stilling til hvilke tiltak som eventuelt skal gjennomføres for å redusere kostnadene i prosjektet.
E16 Arna-Stanghelle og Vossebanen er et svært omfattende og kostbart prosjekt som vil legge beslag på en betydelig del av den samlede rammen Stortinget fastsetter til investeringer i vei og jernbane. Prosjektet må derfor også ses i sammenheng med andre prosjekter i samferdselssektoren i arbeidet som nå gjøres med Nasjonal transportplan som legges frem for Stortinget våren 2021.