Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:1718 (2019-2020)
Innlevert: 24.05.2020
Sendt: 25.05.2020
Besvart: 04.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Hva er oppdatert anslag over forventede samlede utbetalinger for månedene mars, april og mai, under den midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen)?

Begrunnelse

Etter at ordningen har vært åpen for søknader for april måned i ca. en uke, så var samlede utbetalinger under ordningen i underkant av 1,4 mrd. kroner.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: For å raskt begrense de økonomiske skadevirkningene av virusutbruddet og smitteverntiltakene er det satt inn omfattende tiltak. Regjeringen og Stortinget har arbeidet sammen for å få på plass nødvendige tiltak raskt, og det er i flere omganger gjort justeringer og iverksatt nye tiltak for avhjelpe norsk økonomi i møte med lavkonjunkturen. Regjeringen har også hatt dialog med flere av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i utformingen av forslagene. Den midlertidige tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall, også kjent som kompensasjonsordningen for næringslivet, ble iverksatt 17. april 2020 og de første støttebeløpene ble utbetalt 20. april. Formålet med ordningen er å hindre konkurser, slik at aktiviteten i økonomien raskt kan ta seg opp igjen når det lettes på de akutte smitteverntiltakene.

Per 2. juni har om lag 22 000 bedrifter fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling for mars og om lag 14 000 bedrifter har fått innvilget og fastsatt støtte til utbetaling for april. Fastsatt kontantstøtte er på ca. 1,2 mrd. kroner for mars og 800 mill. for april. Gjennomsnittlig fastsatt beløp til utbetaling er i overkant av 54 000 kroner. De fleste virksomhetene som har fått innvilget støtte er forholdsvis små, dominert av de som drev med virksomhet som var stengt ned ved statlige vedtak. Det er antatt at flere store bedrifter og konsern trolig vil søke om midler under ordningen i tiden som kommer. Endelig søknadsfrist for mars, april og mai er satt til 30. juni.

I Prop. 127 S (2019–2020) foreslår vi å forlenge ordningen til august, men samtidig trappe den ned. Kompensasjonsordningen for næringslivet var en form for nødhjelp i den akutte fasen, og en gradvis nedtrapping vil gi insentiver til omstilling.

Med utgangspunkt i data fra Skattedirektoratet fra næringsoppgaver og næringsrapporter for 2018 ble det opprinnelig anslått et behov for tilskudd på mellom 10 mrd. og 20 mrd. kroner per måned. Så langt ser det ut til at utbetalt støtte blir en del lavere enn dette. Det kan ha sammenheng med at enkelte selskaper lar være å søke selv om de er berettiget til støtte, og kan også skyldes at omsetningssvikten har vært mindre enn lagt til grunn. Kostnadsanslaget for mars, april og mai er nedjustert til 10–20 mrd. kroner for månedene samlet. Kostnadsanslaget for månedene juni, juli og august er 5–10 mrd. kroner. Det ble på denne bakgrunn i Prop. 127 S (2019-2020) foreslått å redusere bevilgningen på posten med 20 mrd.

Samlet sett anslås Skatteetatens kostnader til forvaltning av de ulike kompensasjonsordningene, inkludert lønnsstøtteordningen for å ta permitterte tilbake i jobb, å bli på 265 mill. kroner i 2020. Anslaget inkluderer også kostnader til forvaltning av kompensasjonsordningen for bedrifter i tiltakssonen og på Svalbard.