Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1852 (2019-2020)
Innlevert: 08.06.2020
Sendt: 09.06.2020
Besvart: 15.06.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I enigheten om skattelettelsene til oljeselskapene er det foreslått følgende: "Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes."
Kan statsråden garantere at dette fører til at oljen fra Johan Castberg ilandføres på Veidnes?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Castberg-feltet har fått sin utbyggingsplan godkjent av departementet. Dette skjedde etter at saken ble forelagt Stortinget. Den godkjente utbyggingsløsningen for feltet betyr lasting av råolje om bord på tankskip til havs og direkte transport til markedet.

Det kaianlegget som rettighetshaverne i Castberg-feltet har utredet på Veidnes er oljetransportvirksomhet som ikke er omfattet av petroleumslovens virkeområde. Kaianlegget for omlasting er heller ikke omfattet av petroleumsskatteloven. Petroleumsskatteloven gjelder bare utvinning og rørledningstransport av petroleum, og et slikt kaianlegg vil ikke være et driftsmiddel i petroleumsvirksomhet.

Den utredningen selskapene har gjennomført viser at prosjektet både er samfunns- og bedriftsøkonomisk ulønnsomt. Statlige tiltak, inklusive lovendringer og statlig eierskap, for å utløse et slik prosjekt må avklares med hensyn til statsstøtteregelverket under EØS-avtalen.

En evt. støtte til landanlegg på Veidnes vil utgjøre offentlig støtte i EØS-avtalens forstand. Statsstøtte, enten i form av direkte støtte eller gunstig skattlegging, er i utgangspunktet ulovlig etter EØS-avtalen, men det er likevel gitt flere unntak fra dette generelle forbudet. Unntak innebærer at statsstøtte, gitt på nærmere vilkår, kan være forenlig med EØS-avtalen. Det tiltaket representanten spør om er sannsynligvis i strid med EØS-avtalen. Det må notifiseres til, og evt. godkjennes av ESA, før det kan iverksettes.

I innstillingen fra finanskomiteen om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (Innst. 351 L (2019-2020)) kommer det fram at komiteflertallet, medlemmene fra Ap, H, FrP, Sp, V og KrF, fremmer følgende forslag:"Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes som er knyttet til de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven eller andre tilsvarende virkemidler."Dersom Stortinget slutter seg til komiteflertallets forslag, vil regjeringen på vanlig måte følge opp dette. Jeg har i så måte merket meg at et komiteflertall fra H, FrP, V og KrF understreker at alle sider av et slikt lovforslag må belyses, herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger, og at dette flertallet vil ta stilling til forslaget på grunnlag av dette. Jeg har også merket meg at komiteflertallet fra Ap, H, FrP, Sp, V og KrF har lagt til grunn at alle forslagene som følger av komiteinnstillingen ikke er i strid med EØS-avtalen.

Jeg kan på denne bakgrunn ikke gi en slik garanti representanten ber om.