Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1869 (2019-2020)
Innlevert: 10.06.2020
Sendt: 10.06.2020
Besvart: 17.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Kan statsråden redegjøre for status for etableringen av ELA og hvordan Stortinget vil bli involvert i avgjørelse av norsk medlemskap og rolle?

Begrunnelse

EU-kommisjonen la i 2018 fram forslag til forordning som oppretter et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority – ELA). Etter behandling i Rådet og EU-parlamentet ble forordningen vedtatt 20. juni 2019, og trådte i kraft 31. juli 2019.
Norsk deltakelse er ikke avklart og vil også ha budsjettmessige konsekvenser. (årlig kontingent m.m.) I budsjett for 2020, jf. Prp. 1 S (2019-2020) ASD ble det avsatt midler til finansiering av mulig deltakelse.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Som representanten har vist til i begrunnelsen, vedtok EU i 2019 en forordning om å etablere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority, ELA). Formålet med ELA er å bidra til å sikre rettferdig arbeidsmobilitet i det indre marked. ELA skal blant annet bistå medlemslandene med å legge til rette for effektiv anvendelse og håndheving av EU-regler som gjelder arbeidsmobilitet og trygdekoordinering. Etableringen av ELA vil ikke gripe inn i medlemslandenes kompetanse og partenes autonomi, og det skjer således ingen myndighetsoverføring fra statene til ELA.
Forordningen trådte i kraft 31. juli 2019, og ELA er nå i etableringsfasen. Byrået ledes av et styre (Management Board), og skal ha sete i Bratislava. EFTA-statene kan allerede nå delta med observatørstatus i styret (Norge deltar ved Arbeids- og sosialdepartementet), men for å kunne ta del i ELAs operative aktiviteter forutsettes det at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.
Regjeringens posisjon er at forordningen er EØS-relevant, og intensjonen er at Norge skal delta i ELAs aktiviteter. Vår vurdering er at byrået vil kunne bidra til en mer samordnet og effektiv kamp mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet, og det passer godt sammen med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 forberedt tilslutning i ELA ved å sette av midler til en ev. kontingent og ressurser.
Når det gjelder EFTA-statenes nærmere rolle og deltakelse i ELA, pågår det nå et arbeid i EFTA med å vurdere ulike sider ved dette, herunder hvordan forordningen skal innlemmes i EØS-avtalen. Dette er til dels krevende vurderinger, som også må samordnes med de andre EFTA-statene.
Det er lagt til grunn at innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil kreve Stortingets samtykke, og regjeringen vil legge frem en samtykkeproposisjon for Stortinget når det foreligger et vedtak i EØS-komiteen om innlemmelse av forordningen.