Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1979 (2019-2020)
Innlevert: 18.06.2020
Sendt: 19.06.2020
Besvart: 26.06.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hvem mener forsvarsministeren har det overordnede ansvaret for de vedvarende problemene med forsyning til Personlig bekledning og utrustning i Forsvaret, og hva gjør forsvarsministeren for å løse de bakenforliggende årsakene som har ført til akutt utstyrsmangel og hasteanskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon?

Begrunnelse

Forsvarets forum har avdekket at Forsvarets logistikkorganisasjon gjør hasteinnkjøp for nær en halv milliard kroner, for å sørge for nødvendig utstyr som inngår i soldatenes Personlige bekledning og utrustning (PBU). Disse hasteanskaffelsene skjer etter at det i flere år har vært mangel på helt grunnleggende utstyr som ullsokker, stridsvester og hjelmer.
Forsvarets logistikkorganisasjon har innrømmet svikt etter at det er avdekket at rammeavtalene for anskaffelser av store mengder utstyr har utløpt eller er i ferd med å løpe ut. Samtidig er det mange trekk ved avsløringene i Forsvarets forum som gir grunn til å tro at problemene stikker mye dypere enn det tekniske ved inngåelse og fornying av rammeavtaler for anskaffelser.
Det har vært et voldsomt driv for å effektivisere forsvarets logitstikk- og driftssystemer de siste årene, og i denne prosessen har privatisering og konkurranseutsetting vært brukt i utstrakt grad. Dette er prosesser som vekker bekymring hos fagforeningene i Forsvaret.
Dette er heller ikke første gangen det har blitt avdekket uheldig praksis med dårlige resultater knyttet til anskaffelser i Forsvaret. Med denne siste skandalen, med et omfang på opp mot en halv milliard kroner, er det grunn til å stille spørsmål om hvem som har den overordnede kontrollen og dermed ansvaret for situasjonen, men også om embetsverket fra politisk hold har blitt utstyrt med de riktige verktøyene for å ivareta Forsvarets materiellbehov.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 19. juni 2020 med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes om hvem forsvarsministeren mener har det overordnede ansvaret for de vedvarende problemene med forsyning til personlig bekledning og utrustning i Forsvaret, og hva forsvarsministeren gjør for å løse de bakenforliggende årsakene som har ført til akutt utstyrsmangel og hasteanskaffelser i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Det er forsvarsministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for Forsvarets virksomhet. Iht. Forsvarsdepartementets retningslinjer for logistikkvirksomheten i forsvarssektoren er etatssjefene ansvarlige for at det gjennomføres nødvendig logistikkplanlegging, herunder helhetlig budsjettering, beredskapsplanlegging, driftsanskaffelser, forvaltning av beredskaps-beholdninger, samt styrkeoppbygning og påfølgende understøttelse av operativ struktur.

Når det gjelder omtalen i media av alvorlige regelverksbrudd i forbindelse med Forsvarets anskaffelser av personlig bekledning og utrustning, vil Forsvarsdepartementet gjennom dialog med Forsvaret fremskaffe et helhetlig bilde av hva som har skjedd, hva som er årsaken og hva som må gjøres for å løse utfordringene slik at dette kommer i orden. Jeg er svært opptatt av at Forsvaret har forsvarlige og effektive forvaltningsprosesser og at Forsvarets personell er utstyrt med godt og tidsriktig materiell.