Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1994 (2019-2020)
Innlevert: 19.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Besvart: 26.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Halleland (FrP)

Spørsmål

Terje Halleland (FrP): Vil statsråden sørge for at også eksperter og faglært arbeidskraft utenfor EØS får anledning til å komme til Norge?

Begrunnelse

Ufaglærte sesongarbeidere har fått unntak fra Korona-bestemmelsene, og har anledning til å reise til Norge for å ta arbeid. Disse unntakene gjelder ikke for faglært arbeidskraft. Undertegnede mener faglært arbeidskraft og spesialister under den såkalte «ekspertkvoten» er minst like viktig for norsk arbeidsliv som ufaglærte sesongarbeidere. Det virker lite konsekvent å tillate innreise for ufaglært arbeidskraft utenfor EØS, men å forby innreise for faglært arbeidskraft fra samme område.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at utbruddet av sykdommen covid-19 utgjør en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Kongen i statsråd besluttet derfor 15. mars å innføre omfattende smitteverntiltak, herunder begrensninger i utlendingers rett til å reise til Norge. Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, har hele tiden hatt lov til å komme til Norge.

Innreiserestriksjonene skal begrense antall tilreisende og den generelle personmobiliteten i samfunnet for å holde smittespredningen under kontroll og sikre helseberedskapen i Norge. De andre europeiske landene som deltar i Schengen-samarbeidet, har etter oppfordring fra EU-kommisjonen også innført strenge begrensninger på tredjelandsborgeres rett til innreise.

Regjeringens mål er å håndtere pandemien på en slik måte at Norge til enhver tid har kontroll på smittespredningen. Fjerning av innreiserestriksjonene må derfor skje gradvis og i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene og retningslinjer fra EU. Regjeringen har justert innreisereglene i flere omganger og åpnet opp for stadig flere arbeidsinnvandrere. Først for arbeidstakere og tjenesteytere fra EØS-området, og deretter for sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal jobbe i landbruket. Bakgrunnen for at ufaglærte sesongarbeidere innen landbruket fikk lov til å reise inn fra 12. mai, var behovet for å opprettholde en tilstrekkelig matproduksjon under koronapandemien. Samtidig oppfordret EU-kommisjonen til å gjøre unntak fra innreiserestriksjonene for denne gruppen.

Norge har nå kontroll på smitten, og regjeringen vil fortsette å lempe på innreiserestriksjonene fremover. Fra 1. juli åpnes det for innreise for alle arbeidsinnvandrere med oppholdstillatelse, samt teknisk personell som er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsforskriften § 1-1 første ledd bokstav b.