Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1988 (2019-2020)
Innlevert: 20.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Besvart: 29.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Stortinget gjorde 31. mars en rekke vedtak for å styrke den norske transportbransjen.
Hva er status på arbeidet med å gjennomføre Stortingets vedtak 435, 436, 437 og 438, og når kan Stortinget forvente å få disse sakene til behandling?

Begrunnelse

Stortinget gjorde 31. mars en rekke vedtak for å styrke den norske transportbransjen. Vedtakene var
Vedtak 435: Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
Vedtak 436: Stortinget ber regjeringen sikre at nye elektroniske fraktbrev som er planlagt i CRM-direktivet, gjøres obligatoriske.
Vedtak 437: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige regelendringer som kan sikre at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på tekniske krav til kjøretøyet og kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.
Vedtak 438: Stortinget samtykker til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR).

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Vedtak 438 om Stortingets samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll 20. februar 2008 om elektroniske fraktbrev (eCMR) til Genève-konvensjonen 19. mai 1956 om fraktavtaler ved internasjonal godsbefordring på veg (CMR) faller inn under justisministerens ansvarsområde.Jeg har fått opplyst fra Justis- og beredskapsdepartementet at ratifikasjonsdokumentet for tilleggsprotokollen ble deponert hos FN 11. juni 2020. Etter tilleggsprotokollen art. 8 nr. 2 vil den tre i kraft for Norge på den nittiende dagen etter slik deponering. Tilleggsprotokollen trer dermed i kraft for Norge 9. september 2020. Lovendringene om elektroniske fraktbrev i lov 7. mai 2020 nr. 39 om endringer i vegfraktloven mv. (elektroniske fraktbrev) del I vil tre i kraft fra samme tidspunkt, jf. res. 7. mai 2020 nr. 946.Når det gjelder Stortingets vedtak 435, 436 og 437 ble disse vedtakene formelt mottatt av Samferdselsdepartementet 5. mai 2020. Samferdselsdepartementet arbeider nå med å følge opp disse anmodningsvedtakene, i dialog med andre berørte departementer.