Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1983 (2019-2020)
Innlevert: 21.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Besvart: 26.06.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg er anmeldt av Kommunaldepartementet ved Fylkesmannen i Nordland.
Hvordan ser forsvarsministeren på at Forsvarsbygg som han har ansvar for, og som er en av Norges største eiendomsaktører, ikke klarer å ivareta miljøhensyn ved utbygging på Evenes, selv om disse utbyggingene foregår etter utdatert reguleringsplan (1992) som skal oppdateres i regi av Kommunaldepartementet og Forsvarsdepartementet?

Begrunnelse

Kommunaldepartementet ved Fylkesmannen i Nordland har anmeldt Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg som følge av inngrep i naturreservat ved Evenes jf flere medieoppslag denne uka.
I sin uttalelse til reguleringsplanen kom Fylkesmannen for et år siden med denne skarpe advarselen

"Perimetersikring Svanevatnet¨
Fylkesmannen oppfordrer fortsatt til at allerede marginaliserte kantsoner langs vassdragene tas vare på, det vil si at en her unngår ytterligere inngrep. Dette gjelder spesielt for Svanevatnet. Gjeldende reguleringsplan fra 1992 er avleggs med tanke på hensyntaking av vassdragsnatur og omkringliggende våtmark. I forbindelse med utarbeidelsen av ny reguleringsplan har Forsvarsbygg store muligheter for å ivareta viktige naturverdier og de internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg i vesentlig bedre grad. Dette vil også ligge innenfor Forsvarsbyggs eget miljøansvar, jf. bla. Forsvarsbyggs miljøstrategi for 2016–2020.
For å skåne Svanevatnet og verneverdiene her er det i lys av det forannevnte beklagelig at man i planprosessen ikke har foretatt en avveiing mellom å flytte messebygg og perimeter fremfor å beholde/rehabilitere de eksisterende byggene og berøre naturmiljøet i stor grad. jf. naturmangfoldloven (nml.) § 12. Alternativvurderinger er på dette punktet mangelfull.
Ut fra Svanevatnets verneverdi, og som en del av Ramsarområdet, burde det etter Fylkesmannens vurdering vært valgt det alternativet som i minst mulig grad berører kantsonen. Krav til gjerdes funksjonalitet som sikkerhetstiltak burde være mulig å opprettholde selv om område for basestøtte flyttes lenger vest."
Reguleringsplanen er enda under utarbeidelse. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører planprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifølge Forsvarsbygg.
I utkastet til reguleringsbestemmelser står det :

"8.3. Rekkefølgebestemmelser (Pbl § 12-7, 10)
• Før tiltak i M1 – M4 samt tiltak som utføres av/for Forsvaret for Forsvarets virksomhet kan tillates, skal Miljøoppfølgingsplanen (MOP) være ferdigstilt og inngå som grunnlag for utbygging. Den aktuelle del-MOP skal vedlegges alle entreprenørkontrakter."

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Forsvarsbygg har hatt en tett dialog med Fylkesmannen i Nordland knyttet til utarbeidelsen av ny statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes, hvor blant annet hensynene til Nautå naturreservat generelt og perimetersikringen langs Svanevatnet spesielt, har vært viktige tema. Fylkesmannen i Nordland har i hele prosessen påpekt at dette er et internasjonalt viktig verneområde med store naturverdier.

Selv om Forsvarsbygg formelt bygger etter reguleringsplanen fra 1992 blir de nye bestemmelsene i den statlige reguleringsplanen innarbeidet i byggeprosjektene som gjennomføres på Evenes. For å sikre ivaretakelse av naturverdiene rundt flystasjonen/lufthavnen er det i reguleringsplanen innarbeidet hensynssoner mot de vernede arealene og viktige naturverdier. I tillegg er det stilt rekkefølgekrav i planbestemmelsene om å utarbeide en overordnet miljøoppfølgingsplan for utbyggingen av flystasjonen/lufthavnen med tilhørende tiltaksplaner for hvert enkelt byggeprosjekt. Miljøoppfølgingsplanen har vært inkludert i høringsprosessen til den statlige reguleringsplanen.

I miljøoppfølgingsplanen for Evenes er det vektlagt at det må utøves stor aktsomhet ved kjøring og graving slik at områder med verdifulle naturtyper ikke blir skadet. Videre er det presisert at det ikke er lov å grave i eller gjennomføre tiltak i verneområder uten søknad og dispensasjon fra Fylkesmannen. Videre skal sårbare og verdifulle naturtypelokaliteter som ligger i eller ved utbyggingsområder søkes bevart. Vegetasjon som ikke skal berøres skal merkes/skjermes slik at den ikke skades i anleggsfasen av utbyggingen.

Det er svært beklagelig at Forsvarsbygg, i forbindelse med gjennomføring av prosjektet som etablerer perimetersikring på basen, ikke har klart å ivareta miljøhensynene på en tilfredsstillende måte og gjort skader på et naturreservat. Viktigheten av å ivareta disse verdiene er beskrevet i Forsvarsbyggs planer, men planene er ikke godt nok fulgt opp under gjennomføringen av prosjektet. Jeg har bedt Forsvarsbygg gjennomgå sine rutiner på området og iverksette korrektive tiltak for å unngå lignende tilfeller i fremtiden.