Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2048 (2019-2020)
Innlevert: 25.06.2020
Sendt: 26.06.2020
Besvart: 03.07.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): I budsjettenigheten mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett 2020 er det enighet om å inkludere underleverandører innenfor teknikk, lyd og lys i kompensasjonsordningen for avlyste og stenge kulturarrangementer. Dette gjennomslaget er jeg veldig fornøyd med.
Vil kulturministeren ta initiativ til at også eventbransjen blir inkludert i kompensasjonsordningen?

Begrunnelse

Eventbransjen taper store inntekter som følge av koronakrisen og pålegg fra myndighetene. Bransjen lever av at store folkemengder møtes. Når store bedrifter og organisasjoner arrangerer store møter, konferanser, personalsamlinger mm., er det nesten alltid et eventselskap som står bak arrangementet. I følge Sponsor- og eventforeningen består bransjen av nesten 800 selskaper, og omsetter for rundt 4 milliarder kroner. Det skaper igjen store ringvirkninger, alt fra hoteller, artister, leverandører av lyd, lys og bilde, til grafisk design, videoproduksjon, transport og cateringselskaper involveres når store arrangementer skal gjennomføres.
Eventbransjen er dynamoen i en stor verdikjede. Nå har eventbransjen har fått forbud mot å drive med sin næringsvirksomhet, og alt er satt på vent. Det er uvisst hvor lenge bransjen vil måtte leve med dagens forbud. Bransjen har heller ikke ikke rett til å søke kompensasjon for avlyste arrangementer slik som kultur og idrett, og kontantstøtten til næringslivet treffer ikke godt nok fordi den bare dekker midlertidig inntektssvikt i vår og sommermånedene. De fleste næringene som er rammet av koronakrisen har nå fått tilpassede krisepakker, både for å berge næringene gjennom denne krisen og for å få i gang aktivitet og verdiskaping igjen.
Eventbransjen som var den første som ble nedstengt og sannsynligvis de siste som får starte opp igjen. Til tross for dette faller de mellom alle stoler, og ifølge bransjen selv, er det sannsynlig at mellom 75 og 90 prosent av eventselskapene i Norge vil forsvinne, dersom det ikke kommer krisepakker som treffer næringen mer målrettet.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Kulturdepartementet har et særlig ansvar for aktører som bidrar til formidling av kunst og kultur for allmennheten. Kompensasjonsordningen for kulturarrangører vil bli utvidet til å inkludere flere av aktørene i verdikjeden i kultursektoren. For å ha et levedyktig kulturliv også etter koronapandemien, er vi avhengige av at flere aktører i verdikjeden i kultursektoren ivaretas.

Det er mange bransjer som lider under koronapandemien. Eventbransjen er en av dem. Regjeringen har iverksatt flere tiltak og generelle ordninger. Tiltak som også retter seg mot eventbransjen. Regjeringen har blant annet opprettet en kompensasjonsordning for næringslivet (kontantstøtteordningen) som dekker en andel av bedriftenes faste, uunngåelige kostnader.

Enkelte aktører i eventbransjen, som for eksempel leverer tjenester innen lyd, lys, bilde og rigg til kulturarrangementer, vil antakelig kunne anses som underleverandører. De vil følgelig kunne søke kompensasjon i ordningen, gitt at de oppfyller ordningens øvrige vilkår.