Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2268 (2019-2020)
Innlevert: 13.08.2020
Sendt: 13.08.2020
Besvart: 21.08.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Vil regjeringen utarbeide en ny nasjonal strategiplan mot antibiotikaresistens?

Begrunnelse

Den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens skal sluttes om fem måneder.
Bruken av bredspektret fra 2018 til 2019 har økt. Både lokalt og på sykehus.
SVs forslag, sammen med Ap og Sp fikk ikke flertall på Stortinget. Jeg viser til forslaget for hva SV mener vi bør ha etter 2020:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, med mål om redusert bruk av antibiotika og bedre diagnosesystemer. Planen bør også ha verktøy for bedre smittevern når sykdommer kommer fra utlandet.»

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den nåværende nasjonale strategien mot antibiotikaresistens omfatter både humanhelse, dyrehelse, fiskehelse og miljøspørsmål. Strategiens hovedmål er å redusere den totale bruken av antibiotika og opprettholde ansvarlig antibiotikabruk i alle sektorer, øke kunnskapsgrunnlaget og at Norge skal være en internasjonal pådriver for å motvirke antibiotikaresistens.
Det er utarbeidet egne sektorspesifikke handlingsplaner som er underlagt den tverrsektorielle nasjonale strategien. Vi har blant annet utarbeidet en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.
Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens. Regjeringen lanserte derfor i november 2019 en handlingsplan for et bedre smittevern med det mål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner. Også denne handlingsplanen faller inn under den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens.
Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått fast at dette er en av de største helsetruslene verden står overfor. Dersom den globale resistensutviklingen ikke begrenses, risikerer vi en fremtid hvor infeksjoner som i dag regnes som ufarlige, igjen kan bli et alvorlig helseproblem og en hyppig dødsårsak. Vi vil derfor utarbeide en tverresktoriell nasjonal strategi mot antibiotikaresistens også for den kommende strategiperioden.
Jeg har på bakgrunn av dette gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å lede en tverrsektoriell ekspertgruppe som skal oppdatere rapporten Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak. Den nye rapporten skal danne kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med en ny tverrdepartemental strategi mot antibiotikaresistens.