Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2388 (2019-2020)
Innlevert: 24.08.2020
Sendt: 24.08.2020
Besvart: 31.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Vil Regjeringen lage nasjonale retningslinjer for at sykepleierstudentene ikke mister muligheten til å fullføre utdanningen i koronatiden?

Begrunnelse

Praksisfeltet (Helse- og omsorgsdepartementet) og utdanningsinstitusjonene (Kunnskapsdepartementet) stiller krav til sykepleierstudentene. Studenter må følge fraværsgrensen for å få vitnemål. Disse studentene vet at de ikke må øke smitten, så de er forsiktige hvis de har noen symptomer. Hvis de kan få vond i halsen flere gange ri året, som er vanlig, kan de miste vitnemålet.
NTNU Ålesund har for eksempel en god løsning på å tilby studenter alternative måter som erstatter praksis slik at studentene oppnår læringsutbytter. Det mangler nasjonale føringer på hvordan man skal løse dette, og jeg ønsker å utfordre statsråden på å samarbeide for å finne en løsning på dette.
Norge mangler i dag 6000 sykepleiere, og med den situasjonen vi står i nå med de kravene som stilles i krysningsfeltet mellom KD og HOD sitt ansvarsfelt risikerer vi nå at færre sykepleierstudenter fullfører utdanningen sin. Dette har ikke samfunnet råd til, med tanke på den allerede kroniske sykepleiermangelen vi står overfor i dag.
Jeg viser til Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/no-2019-2020/bemanningsutfordringerhelseforetakene.pdf som viser at Norge får enda verre problemer med å få nok sykepleiere i framtiden.
Universitet og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning har enorme forskjeller på hvordan de utdanner sykepleiere. Dette er ikke noe nytt, men under koronapandemien er det bekymringsverdig med tanke på de konsekvenser det vil ha for samfunnet dersom utdanningsinstitusjonene ikke får gjennom studentene, med høy nok kvalitet, til normert tid.
Sykepleierstudentene var raske med å stille seg disponible da koronapandemien inntraff, og nå skal de straffes. Samfunnet trenger sykepleiere, og vi trenger at sykepleierstudentene kommer seg gjennom studiet. Slik situasjonen er nå vil ikke dette gå. Vi vil hjelpe til med å komme med gode løsninger.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Jeg er opptatt av at flest mulig studenter skal kunne fullføre studiet på normert tid. Covid 19- utbruddet har medført stor belastning på helse- og omsorgstjenestene. Arbeid og praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten innebærer kontakt med syke og sårbare mennesker. For å ivareta sikkerheten til pasientene og minimere risikoen for helseskade, må helse- og omsorgstjenesten kontinuerlig vurdere risiko for smitte. Risikoen for kryssmitte blant ansatte eller studenter som har arbeids- eller praksisforhold flere steder inngår i denne vurderingen. Universiteter og høyskoler samarbeider med kommuner og helseforetak om gjennomføring av praksisstudier i helseinstitusjoner. Samarbeidet har blant annet som mål at praksisstudier skal kunne gjennomføres på normalt vis så langt det lar seg gjøre, innenfor rammen av forsvarlig pasientsikkerhet. Risikovurderingene og de konkrete avveiningene kan variere fra sted til sted.

Kunnskapsdepartementet (KD) fastsatte 13. mars 2020 en midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19. Situasjonen gjorde, og gjør, det utfordrende for en del universiteter og høyskoler å innfri kravene som stilles til riktig mengde og type praksis, til riktig tid. Derfor så vi behovet for å myke opp i dette uten at det går på bekostning av studentenes læringsutbytte. Forskriften bidrar til at institusjonene kan gjøre unntak fra forskrifter om rammeplaner og nasjonale retningslinjer i forbindelse med utbruddet av covid-19, så langt det er nødvendig og forsvarlig. På den måten har utdanningsinstitusjonene fått større handlingsrom. Det er opp til universitetene og høyskolene å bruke den fleksibiliteten de har fått gjennom regelendringene til å finne gode løsninger på både undervisning og praksis for sine studenter. Dette er en fleksibilitet utdanningsinstitusjonen etterspurte i vår, og fikk gjennom regelendringene. Formålet med forskriften er at studenter kan gjennomføre påbegynt utdanning uten forsinkelser.

Praksiskapasiteten vil kunne være utsatt også fremover. Helsetjenestenes mulighet til å ta imot studenter, vil påvirkes av en smittesituasjon som er vanskelig å forutse sikkert. Departementet har derfor besluttet at den midlertidige forskriften skal forlenges til 1. januar 2021. Departementet legger til grunn at unntak som iverksettes i medhold av den midlertidige forskriften, ikke skal innebære at for eksempel studenter som har hatt annen type godkjent praksis, skal måtte ta dette igjen senere i utdanningsløpet.

Fastsettelse av midlertidig forskrift var viktig for å gi institusjonene handlingsrom for å løse utfordringer knyttet til covid 19-utbruddet. KD har likevel vært tydelige på at det ikke kan gjøres unntak fra kravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner). Direktivet regulerer blant annet timeantallet studentene må oppnå i løpet av studiet. Halvparten av sykepleierutdanningen skal være praksisstudier, det tilsvarer 2300 timer som må dokumenteres i henhold til kravene i direktivet. Institusjonene må derfor finne alternative løsninger, men samtidig sikre at kravene opprettholdes.

Jeg er opptatt av at studentene så langt det lar seg gjøre ikke blir forsinket som følge av covid 19-utbruddet. Samtidig er det viktig at studentene får et fullverdig læringsutbytte, og at de er godt kvalifisert for det yrket de skal ut i når de er ferdige med utdanningen. Departementet er i tillegg opptatt av å forhindre kryssmitte blant studenter som har arbeids- eller praksisforhold flere steder.

Jeg mener at allerede eksisterende rammer tilrettelegger for at sykepleierstudentene kan gjennomføre studiet til normert tid. Jeg er også opptatt av å samarbeide med berørte parter og lytte til innspill både fra universitets- og høyskolesektoren og fra studentene. Innspillene vil bli tatt med i videre vurderinger i oppfølgingen av covid 19-utbruddet.