Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2540 (2019-2020)
Innlevert: 07.09.2020
Sendt: 07.09.2020
Besvart: 14.09.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Vil statsråden vurdere å endre den eksisterende kompensasjonsordningen for kulturlivet slik at den inkluderer kunstnerorganisasjoner som tilbyr lukkede forestillinger, blant annet til barnehager, og vil statsråden sikre at den nye stimuleringsordningen også inkluderer disse organisasjonene?

Begrunnelse

Barnas Musikkteater arrangerer årlig 500 forestillinger til 30 000 barnehagebarn over hele Norge. 350 av disse er nå avlyst grunnet Covid-19-restriksjonene. Disse får ikke kompensert sitt tap, slik ordningen er utformet nå.
Dagens kompensasjonsordning for kultursektoren gjelder for arrangører som tilbyr åpne forestillinger og konserter med billettsalg, men ekskluderer kunstnerbaserte bedrifter som tilbyr lukkede forestillinger – for eksempel der en barnehage kjøper en hel forestilling kun til barna som går der.
Den 12. mars i år ble det bråstopp for Barnas Musikkteater på grunn av Korona, som i år mister en omsetning på 1,5 millioner kroner. Med kravet om kohorter i barnehagene kan ikke Barnas Musikkteater spille en forestilling for alle barn i barnehagen samtidig. Forestillingen må dermed spilles flere ganger, noe som vil koste barnehagen 3-6 ganger så mye som normalt. Kostnaden har gått fra 4 500 kroner til et sted mellom 13 500 og 27 000 kroner. Det er en uoverkommelig kostnad for samtlige barnehager i landet. Hvis smittevern-restriksjonene fortsetter til våren 2021 uten at vi inkluderes i kompensasjons- og støtteordningene, vil det ta livet av Norges aller største tilbyder av forestillinger til barn fra 1-5 år.
Barnas Musikkteater kan ikke planlegge høstens 250 forestillinger og konserter før det foreligger en garanti for kompensasjon/støtte. Klarsignalet må komme fra Kulturdepartementet, og det haster. Til sammenligning kan skolene fortsatt benytte seg av Den Kulturelle Skolesekken som tilbyr offentlig finansiert koronatilpassede aktiviteter. Det er bra at det legges til rette for kulturtilbud gjennom DKS, men underlig at ordningen som Barnas Musikkteater unntas fra ordningen.
Dersom kompensasjonskriteriene endres, slik at også arrangører av lukkede forestillinger for barn kan søke om erstatning for tapt inntekt under covid-19, tilbakeført til Mars 2020, vil det bety redningen for små bedrifter som Barnas Musikkteater. I tillegg må den nye stimuleringsordningen for kulturlivet inkludere kunstnerbedrifter som tilbyr lukkede forestillinger.

Abid Q. Raja (V)

Svar

Abid Q. Raja: Kompensasjonsordningen for kultursektoren har til formål å kompensere tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Ordningen omfatter arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten, og underleverandører som skulle levert tjenester/innhold til slike kulturarrangementer. Med åpent for allmenheten menes at arrangementet ikke er et lukket arrangement, men at alle har mulighet til å kjøpe billett og delta. Arrangementer som er målrettet for barn og unge, personer med funksjonsnedsettelser eller minoritetsgrupper, kan regnes som åpent for allmenheten såfremt det ville ha vært åpent for alle i målgruppen å delta.

Erfaringene fra første periode med ordningen viste at kompensasjonsordningen traff målgruppen relativt godt. Men for å gjøre den enda bedre, inkluderte vi i dialog med kultursektoren også en større del av næringskjeden i andre periode.

Nå er vi i gang med å utarbeide kriterier for tredje periode av kompensasjonsordningen, samt den nye stimuleringsordningen som fra 1. oktober i større grad skal stimulere til å skape aktivitet i kultursektoren. Jeg har mottatt en rekke innspill fra kultursektoren og innspillet fra Barnas Musikkteater er ett av innspillene jeg vil ta med meg i det videre arbeidet.

Mitt mål er et sterkt og mangfoldig kulturliv også når denne krisen er over. Ingen enkeltordning kan ivareta alle, og kompensasjonsordningen for kultursektoren kommer også i tillegg til en rekke andre tiltak som avhjelper de utfordringene koronapandemien har utløst.