Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2734 (2019-2020)
Innlevert: 23.09.2020
Sendt: 24.09.2020
Besvart: 01.10.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Var det viktigere for regjeringen å opprette stiftelsen og ha eierskap til Født Fri, heller enn å få resultater i arbeidet mot sosial kontroll, ser statsråden nå i ettertid at det var umusikalsk å kreve penger til en stiftelse som ikke var opprettet i statsbudsjettet, og hvorfor er ikke misligholdet tatt tak i før nå, i og med at departementet ble varslet av representant Kornmo våren 2018, og deretter lovte i Utrop 10. april 2018 å følge opp organisasjonen for å sikre at den drives i tråd med Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

Høsten 2017 ble stiftelsen Født Fri unnfanget i Venstres stortingsgruppe og lansert som Venstres hjertebarn i forbindelse budsjettbehandlingen for 2018. Statsråden bevilget store pengesummer til Født Fri i årene som fulgte. Etter innsendte varsler til IMDI i august i år har EY gjennomgått regnskapene og funnet mislighold av offentlige midler.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Jeg ønsker å fremheve at regjeringen prioriterer bekjempelse av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold høyt. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle, og mange aktører bidrar. I 2020 er det bevilget til sammen 145,5 mill. kroner på kap. 291, post 71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet. Blant de frivillige organisasjonene som mottar over denne posten fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), er det 26 organisasjoner som arbeider mot negativ sosial kontroll. Til sammen har vi gjennom ulike prosesser iverksatt 77 tiltak som implementeres av syv departement og underliggende etater, hvor støtte til frivillige organisasjoner inngår som en av flere aktiviteter for endringer av holdninger og praksis i berørte miljøer. Det er summen av resultatene av ulike aktørers innsats som er avgjørende.
Når den pågående handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse utløper dette året, lanserer vi handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold for perioden 2021-2024. Jeg er glad det er bred tverrpolitisk enighet om at innsatsen skal videreføres.
Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide for individets frihet mot skamvold og negativ sosial kontroll og for felles likestillingsmål på tvers av kjønn, tro og etnisitet. De kom inn som mottaker av enkelttilskudd på 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2018 gjennom budsjettforhandlingen i Stortinget. I innstilling 16 S (2017-2018) fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 fremkommer det at bevilgningene skal bidra til oppstart og dekke nødvendige driftsutgifter. I statsbudsjettet for 2019 og 2020 ble stiftelsen navngitt som mottaker av øremerket tilskudd som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. IMDi forvalter tilskuddet.
Henvendelsen fra stortingsrepresentant Kornmo før påske i 2018 gjaldt opplysninger om at to styremedlemmer hadde trukket seg fra stiftelsen Født Fri på grunn av uenighet internt i stiftelsen. På samme tid mottok Kunnskapsdepartementet (KD) henvendelser knyttet til uenighet om honorar fra stiftelsen Født Fri. Den 19. april 2018 avholdt IMDi et møte med Født Fri på bakgrunn av forespørsel fra stiftelsen. I møtet gikk Født Fri gjennom status for stiftelsen, fremtidige planer og utfordringer knyttet til samarbeid og oppbygging av stiftelsen. IMDi vurderte saken, men fant ikke grunnlag for ytterligere oppfølging av stiftelsen.
IMDi mottok høsten 2019 en muntlig henvendelse knyttet til stiftelsen Født Fri.
Henvendelsen dreide seg om påstander om enkeltutgifter utenfor formålet med tilskuddsordningen. IMDi vurderte henvendelsen og foretok en gjennomgang av innsendte dokumenter fra stiftelsen, inkludert revisors beretning, men fant ikke dokumentasjon som ga grunnlag for ytterligere oppfølging av stiftelsen på daværende tidspunkt.
I august 2020 mottok IMDi et varsel om stiftelsen Født Fri. Varslet inneholdt blant annet påstander om at tildelte statlige midler fra IMDi ikke har blitt benyttet til formålet for tildelingen eller i tråd med formålet for stiftelsen. På oppdrag fra IMDi har Ernst & Young foretatt en uavhengig undersøkelse av påstandene i varslet, herunder en regnskapsgjennomgang. Etter Ernst & Youngs oppfatning har økonomistyringen i stiftelsen ikke vært tilfredsstillende og i henhold til IMDis krav til god økonomistyring. Videre viser funn fra rapporten at stiftelsen har benyttet deler av midlene mottatt fra IMDi til andre formål enn som beskrevet i tildelingsbrev fra IMDi til stiftelsen. IMDi har på bakgrunn av rapporten anbefalt at stiftelsen ikke tildeles midler over tilskuddsordningen med nasjonale ressursmiljøer i 2021. På bakgrunn av dette finner departementet at det på nåværende tidspunkt ikke er forsvarlig å foreslå støtten videreført i budsjettet for 2021.