Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:2778 (2019-2020)
Innlevert: 29.09.2020
Sendt: 29.09.2020
Besvart: 05.10.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Hvilke tiltak har statsråden iverksatt, og hvilke tiltak er på trappene i forbindelse med stortingsflertallets merknad om å «følge opp Universitetet i Bergens plan for etablering av en nasjonal kiropraktorutdanning med oppstart fra 2020»?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt at det er ønskelig å etablere kiropraktorutdanning med tverrfaglig forskning i Norge. Muskelskjelett-plager utgjør et stadig voksende folkehelseproblem. Tall som har vært brukt av NAV viser at nærmere 33 prosent av arbeidsfravær kommer av muskelskjelett-plager. Dette tilsier at samfunnet taper 185 milliarder i arbeidsevne på årlig basis. Til sammenligning er kostnadsestimatet for etablering av en norsk kiropraktorutdanning om lag 400 millioner kroner.
Stortinget har gjennom flertallsmerknad bedt regjeringen om å «følge opp Universitetet i Bergens plan for etablering av en nasjonal kiropraktorutdanning med oppstart fra 2020». I kjølvannet av dette vedtaket har Kunnskapsdepartementet bedt UiB om å revidere prosjektskissen med sikte på å redusere kostnadene. Universitetet har siden satt etableringen i sammenheng med sin nysatsning «Vestlandslegen». Dette betyr at det er tilstrekkelig med en bevilgning på 1 millioner kroner for å få ferdigprosjektert etableringen. Bevilgning av midler til ferdigprosjekteringen vil gi et godt beslutningsgrunnlag før en eventuell beslutning om oppstart.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Jeg viser til lnnst. 12 S (2016-2017) hvor "Flertallet ber regjeringen om å arbeide for at det blir etablert femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet." Universitetet i Bergen har i dag tilbud om en toårig masterutdanning i manuellterapi. Dette tilbudet bygger på en treårig fysioterapeututdanning. I statsbudsjettet for 2019, jamfør Prop. 1 S (2018–2019), ble det redegjort for status for arbeidet med å etablere en kiropraktorutdanning i Norge.

Kunnskapsdepartementet ba i 2017 Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen om å utarbeide en modell for en nasjonal kiropraktorutdanning, alternativer for kapasitet og kostnader ved å etablere en slik utdanning. Kunnskapsdepartementet mottok høsten 2017 utredningen fra Universitetet i Bergen, og med oppdaterte forutsetninger og budsjett i 2019, som viste både de kortsiktige og langsiktige investerings- og driftskostnadene ved å etablere en femårig kiropraktorutdanning og et tverrfaglig forskningsmiljø på muskel- og skjeletthelse.

Universitetet i Bergen har pekt på et behov for etablering av en 5-årig kiropraktorutdanning med 20 studenter per kull. Universitetet anslår at det trengs tre år for å etablere utdanningen før studentene kan starte. De samlede kostnadene vil variere fra år til år i en planleggings- og opptrappingsperiode på ni år, og utgjør ifølge UiBs siste overslag for hele niårsperioden totalt om lag 380 mill. kroner. Av disse vil kostnader til prosjektering av utdanningen, ifølge universitetet, alene koste 11 mill. kroner i løpet av de første tre årene. Universitetet i Bergen forutsetter at studieprogrammet innplasseres i finansieringskategori A. Når planleggings- og opptrappingsperioden på ni år er over, vil beregnet årlig bevilgning over Kunnskapsdepartementets budsjett for 20 studieplasser i finansieringskategori A utgjøre ca. 46 mill. kroner (2020-satser), inkludert den resultatutsatte delen av bevilgningen for studiepoeng og kandidater som kommer to år etter at slik produksjon er rapportert inn.

Universitetene og høyskolene er forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og betydelig autonomi. Samtidig er de rammefinansierte, noe som også gir dem et handlingsrom for å prioritere områder og tiltak for å nå de nasjonale målene og de virksomhetsmålene de selv setter. Ett av de nasjonale målene som universitetene og høyskolene har ansvar for å følge opp, er god tilgang til utdanning. I tråd med dette har de også et ansvar for å dimensjonere studietilbudene sine innenfor gjeldende rammebevilgninger, i lys av endringer i kompetansebehov og etterspørsel etter studietilbud. Kunnskapsdepartementet mener at Universitetet i Bergen allerede har anledning til å prioritere etablering en slik utdanning innenfor egen ramme.

Jeg vil samtidig påpeke at regjeringen vurderer det nasjonale behovet for kompetanse og eventuell økning av studieplasser i de årlige budsjettprosessene. Økte bevilgninger for å opprette kiropraktorutdanning sees i slike vurderinger i sammenheng med andre utdanninger med økt bevilgningsbehov, jamfør flertallets merknad i Innst. 11 S (2019-2020). Regjeringen har i forbindelse med utbruddet av covid-19 i revidert nasjonalbudsjett for 2020 styrket utdanningskapasiteten i helse- og sosialfagutdanningene med om lag 1 100 studieplasser. I prioriteringen av studieplasser har regjeringen lagt vekt på hvilke personellgrupper samfunnet særlig har behov for, og der utdanningsinstitusjonene raskt kunne øke kapasiteten i utdanningene. En forutsetning for tildelingen var at studieplassene skulle etableres allerede høsten 2020.

Bevilgning av midler til etablering av kiropraktorutdanning er gjenstand for vurdering i de årlige budsjettprosessene på lik linje med andre formål.