Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:23 (2020-2021)
Innlevert: 03.10.2020
Sendt: 05.10.2020
Besvart: 13.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Vil statsråden legge frem forslag til lovendring for å sikre sikkerhetstjenestene tilstrekkelige lovhjemler og regelverk til å kunne håndtere påvirkningsoperasjoner?

Begrunnelse

DN har den 1. oktober en artikkel om desinformasjon og påvirkningsoperasjoner som spres i Norge. Både PST, E-tjenesten og NSM har i flere år tematisert påvirkningsoperasjoner utført av andre stater for blant annet å destabilisere demokratier og påvirke valg. Sikkerhetstjenestene har per nå ikke et tilfredsstillende regelverk for å kunne håndterere, motvirke og eventuelt straffeforfølge slike operasjoner. Etter det jeg kjenner til har det vært et lovarbeid knyttet til dette i Justisdepartementet, men forslag til ny lovhjemmel eller liknende er ikke fremmet til Stortinget.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 50 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Lene Vågslid.
Både Etterretningstjenestens og PSTs åpne trusselvurderinger peker på at etterretnings- og påvirkningstrusselen fra fremmede stater utgjør en av de største truslene mot nasjonal sikkerhet i Norge. Dette er en utfordring som regjeringen og jeg tar på største alvor. Det er viktig at nasjonale myndigheter og samfunnet forøvrig har god kunnskap om trusselbildet, slik at vi kan finne gode tiltak for å øke motstandsdyktigheten mot slik påvirkning.
Justis- og beredskapsdepartementet foretar løpende vurderinger om behovet for endringer i dagens lovgivning, herunder om PST har et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for å møte dagens utfordringsbilde. Dette inkluderer også å følge med på regelverksutviklingen i land som Norge kan sammenlignes med. Nylig har Danmark foretatt endringer i den danske straffeloven som gjør det straffbart å sette fremmede staters etterretningstjenester i stand til å utøve påvirkningsvirksomhet i Danmark.
Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med de særlige utfordringer som fremmede staters påvirkningsoperasjoner representerer. Arbeidet med å sikre PST et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag er et pågående arbeid. I dette arbeidet må det foretas grundige vurderinger av hvordan disse truslene fra fremmede stater best kan møtes, og det må samtidig også ses nøye på hvordan ulike former for tiltak eventuelt vil kunne berøre ytringsfriheten og personvernet.