Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:53 (2020-2021)
Innlevert: 06.10.2020
Sendt: 06.10.2020
Besvart: 12.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vi er kjent med flere tilfeller av samværssabotasje etter samlivsbrudd, der den ene forelder nekter barnet sitt kontakt og samvær med den andre forelder, uten at det foreligger noen reelle grunner til å nekte barnet samvær.
Støtter statsråden barnas rett til samvær med begge foreldrene, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden fremme for å bekjempe samværssabotasje?

Begrunnelse

På TV2 kunne vi nylig se en historie der en datter ble nektet kontakt med en omsorgsfull far, og moren fortalte datteren løgner om den biologiske faren gjennom hele barnets oppvekst. Dette var en stor psykisk påkjenning for både barnet og faren. https://www.tv2.no/nyheter/11670790/

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Svar

Kjell Ingolf Ropstad: Det er bred enighet om at det er viktig for barn å ha så god kontakt som mulig med begge foreldrene sine, selv om de ikke lever sammen. Dette er også utgangspunktet i barneloven, som sier at barnet har rett til samvær med begge foreldrene sine.

Jeg har i tidligere svar av 23. september 2020 på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2625 (2019-2020) fra representanten Hjemdal, redegjort for regelverket om tvangsgjennomføring og utviklingsarbeidet framover på dette området, og viser til dette.

Jeg er kjent med at enkelte samværsforeldre opplever at sanksjonsordningene ved samværshindring ikke fungerer godt nok og at samværshindring ikke får nok konsekvenser for bostedsforelderen. Det er viktig å ha regler som sørger for at avgjørelser etter barneloven respekteres og følges opp. Slike regler har en forebyggende effekt og bidrar til å stanse samværshindring i konkrete saker. Det er videre viktig å styrke samarbeidet mellom foreldrene, for å legge grunnlag for gode og varige løsninger til beste for barnet.

Dersom en av foreldrene hindrer utøvelsen av et fastsatt eller avtalt samvær, får ikke barnet det samværet som barnet har krav på. Det er imidlertid viktig at sanksjonene ikke utformes på en måte som rammer barnet. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter har etter barneloven rett til å få informasjon og uttale seg før det blir tatt avgjørelser om personlige forhold for barnet. Dette gjelder også i saker om tvangsgjennomføring av samvær.

Jeg avventer nå Barnelovutvalgets utredning, som vil bli avgitt 1. desember 2020. Utvalget har blant annet fått i mandat å gjennomgå barnelovens regler om tvangsgjennomføring av samvær med samværshindring, og jeg ser fram til å motta utvalgets vurderinger og forslag.