Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:289 (2020-2021)
Innlevert: 29.10.2020
Sendt: 30.10.2020
Besvart: 09.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): I en e-post til Forskningsrådet hevder lege Petter Dvergsdal at rådets leder John-Arne Røttingen fusker med konklusjon av forskningsresultater når det gjelder virkningen av medisinen Remdesivir fordi han hevder at en undersøkelse hos pasienter på sykehus ca. 10 dager etter mottatt smitte viser at medisinen ikke virker på tross av at den virker meget bra under forutsetning av at den benyttes før dag 6 etter smittetidspunktet og det bes om at det opprettes sak om Røttingen.
Vil statsråden sørge for at så skjer?

Begrunnelse

Det vises til e-post fra Dvergsdal kl. 08.41 den 26. oktober til Forskningsrådet som departementet lett kan fremskaffe. I e-posten er det lenker programmer i NRK hvor Røttingen påstår med bred penn at Remdesivir ikke virker mot covid-19 på tross av at undersøkelser klar viser at den og andre såkalte RNA-syntetasehemmere har god effekt, gitt tidlig før det er mye virus i cellene. Gitt tidlig hindres forverrelse og innleggelse på sykehus og død noe flere hundre tusen indere har erfaring med.
Dvergsdal skriver at Røttingen har en svært høy posisjon og at han blir trodd i hele verden.
Han har konsekvent ikke begrenset seg til å si hva studien hans dreier seg om, nemlig langtkommende pasienter med mye virus i kroppen. Han har kommet konsekvent med generalisering som ikke har noe grunnlag i studien. Han har allerede gjort alt for stor skade verden over, hevder Dvergsdal.
Det kan også opplyses at doktor Dvergsdal i flere år har benyttet medisinen Avigan mot virus med gode resultater. Da han i sin søknad om tillatelse for bruk nok et år i februar opplyste han at Avigan virket mot covid-19 hvis den ble tidlig i smitte/sykdomsforløpet. Da forbød norske myndigheter ham fra å foreskrive Avigan som Dvergsdal hevder ville reddet svært mange av de som er døde i Norge hvis de hadde fått Avigan tidlig. Legemiddelverket har nå gitt tillatelse til å benytte Avigan, men kun basert på søknad for hver enkelt pasient noe som virker håpløst når det er en rask bruk ved smitte som er av avgjørende betydning.

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Verdens helseorganisasjon (WHO) tok i mars 2020 initiativ til en stor internasjonal forskningsstudie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Den globale studien Solidarity Trial inkluderer opp mot 12 000 pasienter fra 500 sykehus i over 30 land. Styringsgruppen for studien ledes av John- Arne Røttingen, som også er direktør i Norges forskningsråd. John- Arne Røttingen har siden mars i år vært fristilt fra sin stilling i Forskningsrådet for å kunne arbeide med Solidarity Trial. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus leder den norske delen av Solidarity Trial. John- Arne Røttingen har ikke uttalt seg om denne konkrete medisinen i kraft av sin stilling som direktør i Forskningsrådet, og Norges forskningsråd har ingen tilknytning til studien Solidarity Trial.

Det formelle ansvaret for redelighet i forskning ligger hos de enkelte forskningsinstitusjonene som utfører forskningen, ikke i den internasjonale Styringsgruppen. Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget) som ble opprettet i 2007 (i henhold til lov om organisering av forskningsetisk arbeid) er det eneste nasjonale organet for saker som gjelder brudd på anerkjente forskningsetiske normer (uredelighetssaker). Utvalget behandler saker for alle fagområder. Granskingsutvalget fungerer som klageinstans i saker der institusjonene har konkludert med vitenskapelig uredelighet. Utvalget kan også iverksette gransking på eget initiativ. Granskingsutvalget samarbeider blant annet med Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) og med tilsvarende granskingsutvalg i andre land.

Det fremkommer av det ovenstående at det verken er mulig eller grunnlag for meg til å opprette sak om Røttingen.