Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:369 (2020-2021)
Innlevert: 06.11.2020
Sendt: 09.11.2020
Besvart: 16.11.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): I forbindelse med behandlingen av representantforslag 166 S 2018-2019, Innst. 87 S (2019-2020), ble det gjort klart at regjeringen ønsket å utrede et forbud mot såkalt konverteringsterapi. Snart et år har gått siden behandlingen.
Hvor står saken, og når Stortinget forvente at et forbud er ferdig utredet?

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Kulturdepartementet har igangsatt en utredning om konverteringsterapi. Dette er høyt prioritert av regjeringen. En eventuell regulering av konverteringsterapi reiser mange og vanskelige juridiske problemstillinger. Det er få land som har egne forbud mot dette og det er derfor få steder å hente erfaringer fra. Jeg er opptatt av at utredningsarbeidet skal gjøres grundig og bygge på et solid faglig grunnlag. Kulturdepartementet samarbeider derfor med Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Departementene får også bistand av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bufdir har blant annet samlet eksisterende kunnskap og forskning om konverteringsterapi i andre land, og har gitt departementet innspill om organisasjoners erfaringer med slik praksis i Norge.
Så langt har hovedanliggendet i utredningsarbeidet vært å vurdere behovet for ny regulering på feltet, blant annet ved å se på i hvilken utstrekning gjeldende lovgivning omfatter handlinger knyttet til konverteringsterapi. Det er videre nødvendig å vurdere det menneskerettslige handlingsrommet for eventuelt ny regulering. I likhet med retten til ikke-diskriminering og retten til autonomi og til å få utvikle sin identitet, er religionsfriheten og ytringsfriheten grunnleggende menneskerettigheter som er nedfelt både i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner. Det er viktig at en eventuell ny regulering ikke kommer i konflikt med menneskerettighetene.
Per nå kan ikke regjeringen fastslå når dette arbeidet blir ferdigstilt. Covid 19-situasjonen har medført noen forsinkelser i arbeidet. Et eventuelt lovforslag vil bli sendt på høring på vanlig måte.