Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:477 (2020-2021)
Innlevert: 17.11.2020
Sendt: 18.11.2020
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 25.11.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Kan jeg be statsråden redegjøre for de foreslåtte endringer i målgruppa til ordningen, og avklare om det er feil i selve teksten til § 4 i utkast til ny forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner som er på høring eller klargjøre hvordan dette skal forstås?

Begrunnelse

Det vises til høringsnotat fra kulturminneavdelingen i Klima- og Miljødepartementet, datert 27.10.20, med høringsfrist 8.12.20 om forskriftsfesting av tilskuddsordninger. Bakgrunn for forskriftsfesting er ifølge departementet en generell gjennomgang av statlige tilskuddsordninger for å sikre at de er i samsvar med kravene i forvaltningsloven. Med regionreformen ble mer myndighet overført fra Riksantikvaren til fylkeskommunene når det gjelder forvaltning av kulturmiljø. Forskriftsendringen skal sikre en enhetlig saksbehandling av tilskuddsordningene.
I høringsnotatet under pkt 3- Om forslag til nye forskrifter, skriver departementet:

«I forslag til forskrifter er hovedinnhold i dagens tilskuddsregelverk uendret, det vil si formål med ordningene, målgruppe, tilskuddskriterier og rapporteringskrav i hovedsak er de samme som i gjeldende tilskuddsregelverk for 2020.»

I forskriftsteksten til ny Forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner på side 16 i høringsbrevet, foreslås følgende under §4- Hvem kan få tilskudd:.

«Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan motta tilskudd. Det gis ikke tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer i statlig, kommunalt eller fylkeskommunalt eie. Det gis heller ikke tilskudd til selskap, stiftelser og andre juridiske personer hvor stat, kommune eller fylkeskommune har majoritet i styret, eller dersom eierskapet til kulturminnet faller tilbake til stat, kommune eller fylkeskommune ved oppløsning av selskap eller stiftelse»

Forskriftens § 4 er selvmotsigende. Tidligere har målgruppe for ordningen vært:

«private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner. Det gis ikke tilskudd til kulturminner i statlig eie».

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Spørsmålet er stilt til kultur- og likestillingsministeren, men blir svart på av meg sidan forskriftene sorterer under, og er sende på høyring av, Klima- og miljødepartementet.

Ved forskriftsfesting av tilskotsordninga var det av språkleg og lovtekniske grunnar behov for å formulere om vilkåra i tilskotsregelverket. Det blei på denne bakgrunn gjort ei presisering av kva som etter gjeldande praksis for ordninga er å rekne som ''statleg eige''. For den formuleringa spørsmålet gjeld, er dette gjort høvesvis i forskriftsfesting av tilskotsordninga for post 71 (forskrift om tilskot til freda kulturminne i privat eige) og post 72 (forskrift om tilskot til tekniske og industrielle kulturminne).

For tekniske og industrielle kulturminne er det i utkastet til forskrift ein feil, ved at den presiserande oppramsinga i § 4 andre leden også nemner kommunalt og fylkeskommunale eige. § 4 i utkast til forskrift om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner (post 72) skulle då eigentleg lyde:

''Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan motta tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til kulturminner og kulturmiljøer i statlig eie. Det gis heller ikke tilskudd til selskap, stiftelser eller andre juridiske personer hvor stat har majoritet i styret, eller dersom eierskapet til kulturminnet faller tilbake til stat ved oppløsning av selskap eller stiftelse.''

Det er med presiseringa ikkje tenkt å endre på kva som er gjeldande praksis. Departementet vil etter høyringa vurdere om det for enkelte objekt/lokalitetar er behov for presiserande unntak, til dømes i ein overgangsperiode fram til dei nye bevaringsstrategiene ligge føre.

Eg er takksam for alle innspel, og vil på vanleg måte vurdere alle innspela i høyringa som kan bidra til tydelege forskrifter, særleg om det har kome inn element i høyringsforslaget som slår uheldig ut i forhold til det som var intensjonane.

Klima- og miljødepartementet vil og sende ut eit tillegg til høyringa der feilen i høyringsnotatet blir retta opp.