Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:537 (2020-2021)
Innlevert: 20.11.2020
Sendt: 23.11.2020
Besvart: 30.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Når aktar regjeringa følge opp stortingsvedtaket om ein gjenomgang av pasientreiseordninga, vil statsråden gripe inn ovanfor helseføretaka for å sikre ei verdig og forsvarleg pasientreiseordning på Voss og i Bergen slik at eldre, sjuke og folk med særskilte behov skal kunne føle seg trygge og ivaretatt på ein verdig og god måte når dei har behov for transport til behandling, og kan statsråden forklare kvifor Christiania Taxi for forlenga kontrakt på Voss når klagene er så mange?

Begrunnelse

01.02.2020 overtok Christiania Taxi pasientkøyringa på Voss. Det er svært stor misnøye med pasientreiseordninga etter dette og det er fram til august komen inn 108 skriftlege klager på tilbodet. Det handlar om lang ventetid og dårleg service, uerfarne sjåførar med liten lokalkunnskap, dårlege bilar og uheldige hendingar. Folk vegrar seg for å nytte pasientreiser og det kjem meldingar om at pasientar i staden brukar TT- kortet, ordnar med køyring av kjente eller i familien eller lar vere å reise til behandling. I Bergen overtok Norgestaxi og Christiania Taxi over pasientkøyringa i 2017. Då gjekk også klagene i været, frå 50 klager året før til 230 klager året etter. Dei fleste klagene også her handlar om lang venting og dårleg service.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Vi har fått en tilbakemelding fra Helse Bergen HF for å få klargjort status i denne saken, og de utfordringer helseforetaket har med å tilrettelegge for pasienttransport til og fra behandling.

Det er riktig at det var en økning i det totale antallet klager til Helse Bergen HF fra 2016 til 2017, fra henholdsvis 51 til 236 klager.

Det er mange involvert i en pasientreise og feil kan oppstå flere steder. Det kan være feil/forhold hos både transportøren, pasienten, rekvirenten og hos pasientreisekontoret, eller det kan oppstå tekniske problemer. Dette påvirker også leveransen, og dermed klagetallene. Helse Bergen kjenner godt til at leveransen innen pasientreiser på Voss er svingende, og understreker at 2020 er et ekstraordinært år grunnet koronapandemien, noe som påvirker pasienttransportene i Voss slik det også gjør ellers i landet.

På Voss er det ulikt innhold i klagene. Hyppigst er klager relatert til manglende presisjon på tid og på sjåførenes kompetanse. Noen sjåfører får klager på grunn av uansvarlig kjøring og manglende imøtekommenhet for de behov enkelte pasienter har. Innledningsvis i avtaleperioden var det også meldt hendelser med manglende kjennskap til Voss og behandlerstedene. Dette har nå avtatt vesentlig. En del av klagene har vært relatert til lang ventetid. En stor endring mellom dagens avtale og den forrige avtalen helseforetaket hadde med Voss Taxi, var at responstiden ble utvidet i ny avtale, og doblet i perioder. Dette var fordi drosjenæringen selv ga innspill på at de ønsket lengre responstid. Klagene Helse Bergen HF mottar på tid er derfor ikke nødvendigvis brudd på avtalen.

Det er store variasjoner i oppdragsmengden på Voss. Helse Bergen HF tok i anskaffelsen utgangspunkt i en normalsituasjon da det ble satt krav til kapasiteten på bilparken som skulle være på Voss. Store variasjoner i oppdragsmengde, kombinert med pandemi gjør situasjonen mer krevende og ustabil nå.

Under pandemien forholder Helse Bergen HF seg til gjeldende smittevernhensyn, noe som setter store begrensninger for blant annet samkjøring. Tidligere kunne man samkjøre mange pasienter, men nå går de fleste biler kun med én passasjer. Ventetidene blir under pandemien tidvis lengre siden oppdragsmengden krever flere biler samtidig. Venting før og etter behandling må påregnes. Helseforetaket prioriterer turer inn til behandling, slik at pasientene rekker timene sine. Helse Bergen HF følger imidlertid transportleveransene nøye, og sjekker ut både tidsavvik og avvik på servicenivå. De ønsker en god leveranse fra alle sine transportører og følger leverandørene tett opp. Helse Vest RHF og Helse Bergen HF søker å gi pasientene et godt transporttilbud tilpasset deres behov. Dette har som nevnt vært mer krevende i en tid med koronapandemi, og har gitt utfordringer med hensyn til nye anbud, men her vil innsatsen fortsette.

Avslutningsvis vil jeg informere om at vi vil komme tilbake til vår oppfølging av anmodningsvedtakene fra 2018 om pasientreiser når vi har fått gjennomgått rapportene fra Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Rapportene har som kjent vært noe forsinket.