Skriftlig spørsmål fra Tom Kalsås (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:628 (2020-2021)
Innlevert: 02.12.2020
Sendt: 02.12.2020
Besvart: 08.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Tom Kalsås (A)

Spørsmål

Tom Kalsås (A): Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med saken hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både nåværende og framtidige prosjekter, og når forventer regjeringen å fremme saken for Stortinget?

Begrunnelse

I forbindelse med trontaledebatten traff Stortinget den 06.10.2020 følgende vedtak:

"Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter."

Bakgrunnen for vedtaket var å rette opp i det dysfunksjonelle systemet, hvor fylkeskommunene må stille garantiansvar for prosjekter hvor de verken kan styre inntekter eller utgifter, men står i fare for å sitte igjen med regningen til slutt dersom nedbetalingen av prosjektene ikke går som planlagt.
Dagens system har ført til at fylkeskommuner som Rogaland, som har garantert for store riksvegprosjekter som Ryfast og Rogfast, har et samlet garantiansvar på over 30 milliarder kroner. Dette står i et åpenbart misforhold til Rogaland fylkeskommunens økonomiske situasjon, med driftsinntekter på i overkant av 7 milliarder kroner.
Denne problemstillingen er godt kjent for regjeringen, ettersom fylkesordfører Marianne Chesak har tatt den opp i møter både med samferdselsministeren og kommunalminister Nikolai Astrup.
For flere fylkeskommuner står en nå i en situasjon hvor det vil være økonomisk uansvarlig å påta seg ytterligere garantiansvar. Samtidig er det nye vegprosjekter under planlegging som vil kreve at det stilles garanti, og som står i fare for å bli utsatt dersom ikke staten overtar garantiansvaret. Dette gjelder blant annet Nye Veier AS sitt prosjekt E39 Bue - Ålgård, hvor begge de berørte kommunene har truffet de nødvendige lokale vedtakene om bompengefinansiering.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Ansvaret for offentlige veier er tredelt, mellom stat, fylke og kommune. Tiltak på eget veinett finansieres i utgangspunkt over eget budsjett. Bompenger kan i tillegg vurderes som et bidrag i finansieringen. Lokal og regional tilslutning til bompengeinnkreving sikrer oppslutning om innkrevingen, og lokale og regionale myndigheter er også med på å bestemme bompengeopplegget, som takstnivå og bomplassering. Dette har avgjørende betydning for inntektsnivået. Et robust finansieringsopplegg er derfor avhengig av lokal og regional forankring. Det er de fylkeskommunalt eide bompengeselskapene som tar opp lånene i bompengeprosjektene, og det er derfor viktig at fylkeskommunene er med på å stille garanti for lånene på bomprosjekt. Som garantist og eier av bompengeselskapene kan fylkeskommunene vurdere økonomisk risiko, sikre et forsvarlig nivå på takstene, oppnå gode finansieringsbetingelser samt sikre effektiv drift av bomselskapene. Garantistillelse sikrer også at fylkeskommunene får en avgjørende innflytelse i bomprosjektene.
Garantiomfanget varierer mellom fylkeskommunene, men for enkelte fylkeskommuner har garantiansvaret nå blitt så høyt at det kan begrense handlingsrommet til å til å ivareta fylkeskommunale oppgaver. På bakgrunn av to anmodningsvedtak Stortinget har fattet om statlig garanti for bompengelån, har Samferdselsdepartementet, i samarbeid med berørte departementer, startet arbeidet med å vurdere ulike modeller som kan avlaste fylkeskommunene. En ordning der staten er med og stiller garanti for bompengelån reiser nye problemstillinger. Disse må utredes, blant annet for å sikre at garantiansvar og betingelser blir riktig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig.