Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:798 (2020-2021)
Innlevert: 17.12.2020
Sendt: 18.12.2020
Besvart: 05.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (Uav): Anser statsråden at regjeringen har fulgt opp de tilbakemeldinger og lovnader de selv kom med i forbindelse med Stortingets behandling av den særskilte meldingen fra EOS-utvalget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater, basert på den praksis vi har sett omtalt i media i den senere tid?

Begrunnelse

Viser til nevnte særskilte melding fra EOS-utvalget, samt Innst. 400 S (2018-2019) som ble behandlet av Stortinget 17. juni 2019.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I brev av 3. mai 2019 til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som svar på komiteens henvendelse angående EOS-utvalgets særskilte melding, redegjorde daværende samfunnssikkerhetsminister for en rekke tiltak Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde iverksatt eller planla å iverksette. Tiltakene skulle bidra til å bedre rettssikkerheten for den enkelte, blant annet ved økt fokus på likebehandling, samtidig som det viktige samfunnsoppdraget med riktig bruk av sikkerhetsklarering som virkemiddel ble ivaretatt.
Justis- og beredskapsdepartementet har i etatsstyringen av NSM fulgt opp tiltakene. I etatsstyringsmøtet med NSM 30. oktober 2019, bekreftet NSM at tiltakene er implementert. NSM har på nytt bekreftet dette overfor departementet 18. desember då. Samtidig må det forventes at det tar noe tid før tiltakene gir ønsket effekt.
Lik praksis på tvers av, og i den enkelte, klareringsmyndighet er også prioritert i tildelingsbrevene for 2021 til både NSM som fag- og tilsynsmyndighet og Sivil klareringsmyndighet (SKM) som den sentrale klareringsmyndigheten for sivile sektorer.