Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:822 (2020-2021)
Innlevert: 18.12.2020
Sendt: 21.12.2020
Besvart: 06.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I statsbudsjettet for 2021 framkommer det at regjeringen vil legge fram et forslag om lovendringer i etterkant av evalueringen av land til land rapporteringen, som er gjennomført.
Vil regjeringen følge opp de krav om åpenhet, blant annet knyttet til skatteparadiser som kom fra flere i høringsrunden, og i så fall på hvilken måte?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen er opptatt av å motvirke uønsket skattetilpasning, og Norge jobber aktivt for å oppnå dette, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskrift 20. desember 2013 nr. 1682 om land-for-land-rapportering ("LLR-forskriften") gir i § 5 regler om rapportering på konsernnivå. Her er det bestemt at følgende skal fremgå av konsernrapporten om hvert av konsernets datterselskaper:a) hvor datterselskapet er hjemmehørende,

b) antall ansatte,

c) rentekostnad til andre foretak i samme konsern som er hjemmehørende i andre jurisdiksjoner enn datterselskapet,

d) en kortfattet beskrivelse av datterselskapets aktiviteter,

e) netto omsetning, inkludert omsetning med foretak i samme konsern,

f) resultat før skatt,

g) inntektsskatt i regnskapsåret som beregnet av den skattepliktiges overskudd eller underskudd i regnskapsåret,

h) inntektsskatt som er betalt i løpet av det aktuelle regnskapsåret av datterselskapet, og

i) akkumulert fortjeneste.Videre følger det av forskriften § 6 at konsernrapporten skal offentliggjøres på den rapporteringspliktiges hjemmesider på internett og være tilgjengelig i minst 5 år.

I enkelte av høringsmerknadene til LLR-evalueringen er det en oppfatning av at konsernrapporteringen er avhengig av at betalinger til myndigheter overstiger et visst minimumsnivå, og dermed utelater opplysninger om betalinger til skatteparadiser, siden betalingene til myndigheter i slike land typisk blir lave. Det er ikke korrekt. Konsernrapportering av opplysningene over er uttrykkelig angitt ikke å være avhengig av at det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til myndigheter, se § 5 tredje ledd.

Regjeringen arbeider med oppfølging av forslag om «utvidet land-for-land-rapportering» i tråd med omtalen i statsbudsjettet.