Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:917 (2020-2021)
Innlevert: 12.01.2021
Sendt: 13.01.2021
Besvart: 27.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Er helseministeren positiv til å lete etter nye løsninger for å utvide tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for enheter med langtids døgnbehandling til å kunne ha integrerte oppfølgingsprogram etter døgnoppholdet og utvide tidsbegrensningen på 12 måneder som i dag ligger i avtalene mellom de regionale helseforetakene og de ideelle tilbyderne som er spesialisert på langtids døgnbehandling i TSB?

Begrunnelse

Rusavhengighet har en sammensatt og individuell kompleks årsakssammenheng. Mange personer som er diagnostisert med rusavhengighet har erfaringer med nederlag, traumer og brudd i sosiale relasjoner. For mange krever dette lang behandlingstid i og gradvis integrering før pasienten er rustet for å stå på egne bein i samfunnet som rusfri.
De private ideelle tilbyderne av langtids døgnbehandling innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et viktig supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og er viktig for ruspasientene. Begrensningen på 12 mnd. døgnopphold setter hindringer for måloppnåelsen. Bakenforliggende psykiske og sosiale årsaker, relasjonsproblemer, erfaringer med kriminalitet, sviktende sosial mestring og mangelfull yrkeskompetanse må for mange bearbeides og behandles. Tilstrekkelig god ruskontroll og mestringsevne må bygges opp. Brukermedvirkning, motivasjon og egeninnsats er avgjørende og må dessuten opparbeides. I denne utfordrende prosessen må trygghet og tillit etableres. Derfor er stabile relasjoner over tilstrekkelig tid nøkkelen til suksess. Erfaring tilsier at det er sammenheng mellom tid i behandling og resultat. Sammenhengen er også påvist i en rekke brukerundersøkelser.
En del ruspasienter erfarer videre at overgangene mellom TSB og kommunal oppfølging er utfordrende. For best å utnytte ressursene og tilby et mer helhetlig pasientforløp, bør tilbyderne gis bedre muligheter gjennom sine avtaler med de regionale helseforetakene til å følge opp sine pasienter i fasen etter døgnfasen av behandlingen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er stor enighet om at oppfølging av pasienter som har vært i døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) eller psykisk helsevern er av stor betydning for å sikre god effekt av den behandlingen den enkelte pasient har mottatt under et døgnopphold.
TSB omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske behandling, samt ambulante tjenester. Noe av det første vi gjorde da vi kom inn i regjeringskontorene var å sikre tilstrekkelig kapasitet for langtidsbehandling gjennom å utvide døgnkapasiteten i TSB med 200 plasser. I 2015 innførte vi ordningen med Fritt behandlingsvalg innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det har både bidratt til redusert ventetid og økt valgfrihet for pasientene.
Jeg har nå bedt helseregionene og Helsedirektoratet om å analysere det framtidige behovet for helsetjenester innen psykisk helsevern og TSB, inkludert behovet for døgnplasser. Dette vil være et viktig grunnlag når spesialisthelsetjenesten og kommunene skal planlegge sine tjenester fremover.
Hensikten med døgnbehandling i TSB er blant annet å gjøre pasienten i stand til å ta imot videre oppfølging på et lavere omsorgsnivå. Mange pasienter kan ha behov for poliklinisk oppfølging av spesialisthelsetjenesten etter endt døgnbehandling. Dette vil da normalt være i tillegg til kommunale tjenester som den enkelte vil ha behov for. For de mest hjelpetrengende pasientene innen psykisk helse og rus, har spesialisthelsetjenesten og kommunene sammen etablert egne ACT- og FACT-team. Disse teamene har et helhetlig ansvar for oppfølging av pasientene som inngår i disse teamene.
Den samlede behandlingsvarigheten må tilpasses den enkeltes behov og vil kunne være flere år for personer med de mest omfattende avhengighetsproblemene. For mange vil en veksling mellom bruk av poliklinikk, bruk av dag- og døgnbehandling samt oppfølging i kommunen være aktuelt. Avtalte reinnleggelser eller brukerstyrte innleggelser kan være aktuelt ved behov for døgnbehandling.
En god behandlingsslutt er planlagt og laget i enighet mellom pasient/bruker, behandler og samarbeidspartnere og er nedfelt i en behandlingsplan. En forlengelse av behandlingstiden utover avtalt forløp, bør tas opp under evaluering av behandlingsplan og i god tid før avtalt avslutning. Det er ingen formelle hindre mot å utvide behandlingstiden i døgninstitusjon også utover 12 måneder, dersom behandlingssituasjonen til den enkelte skulle tilsi det.
Jeg oppfatter at representanten Wilkinson er bekymret for manglende oppfølging av pasienter etter utskrivning fra døgnbehandling innen TSB. Dette har vært en bekymring over lengre tid, og jeg deler den bekymringen med representanten Wilkinson. Innføring av de nye pakkeforløpene innen psykisk helsevern og rusbehandling er et viktig tiltak for å imøtekomme denne bekymringen. Det har vist seg at tjenestene ikke i tilstrekkelig grad har hengt sammen, og samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene har mange steder vært mangelfull.
Pakkeforløpene skal tilrettelegge for god samhandling og samordning av tjenestene mellom de to forvaltningsnivåene – til beste for den enkelte pasient. Jeg er opptatt av å skape pasientenes helsetjeneste, og pakkeforløp er i den sammenheng et sentralt tiltak jeg har store forventninger til. Jeg vil følge nøye med på utviklingen i pakkeforløpene innen psykisk helsevern og rus.
Avslutningsvis er det også grunn til å nevne at regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere 19 helsefellesskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Helsefelleskapene skal særlig prioritere tjenestene til fire pasientgrupper, herunder personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet. De nye helsefellesskapene vil styrke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette er en generell utfordring, men som også gjelder psykisk helsevern og TSB.