Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:949 (2020-2021)
Innlevert: 14.01.2021
Sendt: 14.01.2021
Besvart: 25.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren gjøre en ny vurdering av hvorvidt klinisk basisutdannelse (KBU) for norske legestudenter i Danmark, kan godkjennes som en del av turnusen (LIS-1), når disse studentene kommer tilbake igjen til Norge?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har nylig, i svaret på spørsmål nr. 833 til skriftlig besvarelse fra representanten Bård Hoksrud, redegjort for Helse- og omsorgsdepartementets forståelse av regelverket i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv, og hvilket handlingsrom dette regelverket gir oss når det gjelder å godkjenne dansk klinisk basisutdanning (KBU) som del av norsk LIS1. Departementets forståelse av direktivet er at det ikke åpner for å godkjenne KBU som del av LIS1. Departementet vurderer også at en slik åpning vil kunne ha negative konsekvenser for den norske LIS1-ordningen. Samtidig har departementet registrert at et stort antall aktører nå er opptatt av denne problemstillingen. Departementet vil derfor snarlig sende en henvendelse til EFTAs overvåkningsorgan ESA for å få en nærmere avklaring av handlingsrommet som direktivet gir på dette området.