Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1237 (2020-2021)
Innlevert: 29.01.2021
Sendt: 08.02.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 11.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Grensestengingen medfører store problemer for bedrifter nær grensen til Sverige, for grensekommunene og for grensependlerne. Det må sondres mellom arbeidsinnvandrer og de som dagpendler til arbeid over grensen. De testes hver uke, og må få komme på jobb. Det er ikke registrert noe problem med smitte knyttet til dem. Det er umulig å se at smittevernhensyn kan legitimere å stenge dem ute fra arbeid. I tillegg er det uklart om de omfattes av permitteringsreglene.
Vil regjeringen straks endre reglene så grenependlerne får innreise?

Begrunnelse

Det er viktig å hindre importsmitte, men det ingen erfaring på at de er grensependlerne som bidrar til dette. Tvert imot. Mange lokalsamfunn og bedrifter fungerer på daglig basis på tvers av grensen og det gir ingen mening at de skal stenges ned på grunn av smittetiltak rettet mot importsmitte. Som eksempel kan nevnes varetransport der passering skjer uten hinder, mens grensependlere som testes hver uke, stoppes. Det gir ikke mening ift. smittevern. Dette medfører store problemer nå. Det er også kritikkverdig at det så lang tid etter at pandemien traff, ikke er etablert ulike scenarier for grensestenging som klargjør hvordan ulike grupper kan håndteres, slik at både kommuner, bedrifter og ulike etater kan ha sine planer klare og konsekvenser klarlagt, slik at de som rammes økonomisk, omfattes av krisetiltakene.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: For å begrense risikoen for spredning av mer smittsomme varianter av koronaviruset, strammet regjeringen med virkning fra 29. januar d.å. kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. Mange av unntakene i forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen ble fjernet. Bakgrunnen for innstramningene var helsemyndighetenes anbefaling om at det kun bør gis adgang til innreise til personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes.

Jeg forstår at dette har store konsekvenser for mange mennesker, og at restriksjonene rammer personer i grenseområdene spesielt hardt. For å hindre utbrudd må vi imidlertid begrense antallet tilreisende til Norge for en periode. Tiltakene er ment å være midlertidige.

De siste innstrammingene er inngripende. Det er derfor viktig at restriksjonene ikke gjelder lenger enn hva som er absolutt nødvendig. Regjeringen vil derfor løpende vurdere endringer. Vi vil også samarbeide med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig.