Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1197 (2020-2021)
Innlevert: 04.02.2021
Sendt: 05.02.2021
Besvart: 11.02.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): Hvilket mandat har SNO nå i forhold til oppfølging av det utplasserte Deisjø-paret, og kan statsråden bekrefte eller avkrefte myndighetenes bruk av helikopter i oppfølgingen av disse ulvene?

Begrunnelse

For om lag en måned siden ble to ulver, det såkalte Deisjøparet, flyttet til Østfold fra Hedmark.
I ettertid har det kommet utallige rapporter om myndighetenes aktivitet i området. Det meldes om både representanter fra SNO, Miljødirektoratet og politiet.
I dag, torsdag 4/2, ble det observert ulv flere steder i tidligere Hobøl-kommune. Flere av disse observasjonene er observert og dokumentert både gjennom film der en enslig ulv vandrer gjennom et gårdstun og bilder av et par i et anleggsområde.
Ifølge representanter for SNO kan det ikke bekreftes av paret er det såkalte Deisjø-paret. Likevel varsles det fra flere hold om økt aktivitet fra SNO i området, blant annet bruk av helikopter.

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Statens naturoppsyn (SNO) sitt mandat for å følgje opp ulveparet som vart flytta frå det tidlegare Deisjøreviret er i utgangspunktet ikkje annleis enn for andre ulvepar eller flokkar, og gjennomførast i tråd med nasjonalt overvakingsprogram for rovvilt. I alle område med ulvepar/ulveflokkar blir det gjort eit arbeid for å avdekke kva for område dei brukar, kva for individ som held til der og kor mange individ det er tale om. Likevel er det særleg to ting som gjer at ein følgjer ekstra godt med på ulveparet som vart flytta. Det eine er at hannulven i paret er eit genetisk verdifullt individ, og derfor også svært viktig for heile den sør-skandinaviske ulvebestanden. Det andre er at det har vore meiningsutvekslingar på sosiale medium der det blant anna har vorte oppfordra til kriminelle handlingar. Det ligg innanfor kjerneoppgåvene til forvaltninga å førebygge slik miljøkriminalitet. SNO har derfor i samråd med politiet hatt auka nærvær i området.

Når det gjeld det konkrete spørsmålet om bruk av helikopter til å følgje ulveparet som vart flytta, så kan eg avkrefte det. Helikopter er ikkje eit verkemiddel som er hensiktsmessig i overvaking av ulv, og dette arbeidet blir gjennomført på bakken.