Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1268 (2020-2021)
Innlevert: 10.02.2021
Sendt: 11.02.2021
Besvart: 02.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren, i en dialog med Kreftregisteret, ta initiativ til at omfanget av kreft og andre helseplager også kartlegges og følges opp for de som har jobbet på landanleggene i tilknytning til olje- og energisektoren?

Begrunnelse

Kreftregisteret skal nå kartlegge og forske på omfanget av kreft og andre helseplager hos de som har jobbet som offshore oljearbeidere de siste tiårene. Fagforbundet SAFE peker imidlertid på at også ansatte på landanleggene har vært eksponert for et mulig helseskadelig arbeidsmiljø i minst samme omfang.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kreftregisteret er organisert under Oslo universitetssykehus HF. For å svare på dette spørsmålet har jeg derfor innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF.

I tilbakemeldingen fra Helse Sør-Øst RHF vises det til en pågående studie som er finansiert av Norges forskningsråd. Studien er støttet av industri, fagforeningen og tilsynsmyndigheter.

Det påpekes videre fra Helse Sør-Øst RHF at det ifølge Kreftregisteret ikke finnes noen fullstendig historisk oversikt over hvem som har arbeidet i denne næringen, hva de har jobbet med, hvilke stoffer de har blitt utsatt for og i hvilket omfang, og når de har jobbet. I den aktuelle studien brukes det betydelige ressurser og mye kapasitet til å skaffe en slik oversikt over offshorearbeidere. Ettersom offshorearbeiderne er blitt transportert med helikopter til og fra plattformene og denne transporten er nøye loggført, har man valgt å hente studiepopulasjonen fra databaser over helikoptertransport. Studien omfatter derfor ikke landanleggene, ettersom de ikke inngår i den loggførte oversikten over helikoptertransport, den såkalte «Heliport-kohorten».

En eventuell studie av landarbeidere vil kreve etablering av en ny studiepopulasjon og en tilsvarende historisk oversikt.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal være en rettesnor når det lyses ut og tildeles midler. I regjeringens langsiktige prioritering er det flere punkter som forskning på helse og arbeidsmiljø kan høre naturlig inn under. Et eksempel på dette er Arbeids- og sosialdepartementets bevilgning til Forskningsrådets PETROMAKS2-program som Kreftregisteret nå har tildeling fra.