Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1311 (2020-2021)
Innlevert: 15.02.2021
Sendt: 15.02.2021
Besvart: 22.02.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er statsråden informert om Hydro sine strategiske vurderinger innenfor segmentet Valsede produkter og kan statsråden si om det er relevant at hun som eier får vurdert det strategiske arbeidet før det eventuelt tas endelige beslutninger?

Begrunnelse

I en artikkel i E24 datert 15.02.21 kan vi lese om at Hydro nå vurderer 5 strategiske grep for å redusere kostnader og øke inntjeningen. I den forbindelse kan vi nok engang lese om at selskapet vurderer segmentet for Valsede produkter. Ut i fra artikkelen er finansdirektør Pål Kildemo sitert på følgende «Denne gjennomgang pågår fortsatt, vi håper å få fullført det fortere heller enn senere, men vi vil komme tilbake til markedet når vi har de endelige resultatene, om vi eier, selger eller lager et “joint venture“.
Etter hva jeg forstår vil et eventuelt salg av denne porteføljen berøre om lag 1.000 industriarbeidsplasser og to lønnsomme valseverk i Norge, henholdsvis Holmestrand og Karmøy: Likeledes vil et eventuelt salg kunne påvirke en ny eiers strategiske innkjøp av aluminium til denne virksomheten slik at aluminiumsproduksjonen både i Høyanger og Årdal vil kunne bli berørt.
I løpet av de siste årene er det foretatt viktige politiske grep og støtte for å legge til rette for blant annet Hydro sin virksomhet om å være en komplett industriaktor innen aluminium og aluminiums produkter. Dette kommer blant annet til utrykk gjennom oppkjøpet av Vale, CO2-kompensasjon, Enova støtte til piloten på Karmøy og muligheten for industriell utnyttelse av kraften ved Røldal-Suldal.
Hydro sine strategiske beslutninger i denne saken vil kunne få stor nasjonal betydning både direkte og indirekte på et stort antall industri arbeidsplasser, men avgjørelser her kan også få betydning for selve aluminiumsproduksjonen.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Norsk Hydro ASA (Hydro) sitt forretningsområde Valsede produkter har operasjonell virksomhet i Norge og Tyskland og salgsvirksomhet i enkelte andre land. I Norge er virksomheten organisert i Hydro Aluminium Rolled Products AS, og består av valseverk i Holmestrand og på Karmøy. Ved utgangen av 2019 hadde den norske virksomheten 640 ansatte, jf. selskapets siste årsrapport.

I perioden 2017-2019 har Valsede produkter hatt en årlig underliggende avkastning på sysselsatt kapital på ca. 2 pst. Dette er betydelig under den langsiktige kapitalkostnaden på 7-8 pst. og Hydros mål om avkastning er høyere enn kapitalkostnaden. For å bedre situasjonen iverksatte Hydro flere tiltak i 2019. Selskapets plan er å øke effektiviteten samt skifte produktporteføljen fra segmenter med fallende etterspørsel til vekstsegmenter som bildeler og drikkebokser. Målet er forbedringer som tilsvarer 1,1 mrd. kroner innen 2025. Samtidig med å realisere forbedringer foretar Hydro en strategisk vurdering av forretningsområdet, for å evaluere hva som er optimal eierstruktur for virksomheten. Ovennevnte informasjon fremgår av Hydros årsrapport og annen rapportering på selskapets nettside.

Statens begrunnelse for eierskapet i Hydro er å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Staten eier 34,26 prosent av Hydro.

Som eier forventer staten bl.a. at selskapene med statlig eierandel, inkludert Hydro, har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping, samt utarbeider og implementerer tydelige mål og strategier og rapporterer på disse. Disse forventningene følger staten opp bl.a. i eierdialogen med selskapet.

NFD har ved flere anledninger blitt orientert om tiltak for å bedre situasjonen i Valsede produkter, på linje med markedet siden Hydro er et børsnotert selskap. Jeg registrerer at Hydro vurderer situasjonen og tar grep for å bedre lønnsomheten. Avkastning under kapitalkostnaden over tid svekker generelt grunnlaget for investeringer, vekst og arbeidsplasser. I tillegg til å bedre driften er det naturlig at Hydro også vurderer andre eierstrukturer, med mål om bærekraftig verdiskaping. NFD har tett dialog med Hydro om strategiske valg og utfordrer selskapet på dette, samtidig med en bevissthet om at det er styret som er ansvarlig for å forvalte selskapet.

Regjeringen er opptatt av å fremme gode samlede rammevilkår for norsk prosessindustri som fremmer videre utslippsreduksjoner og samtidig bærekraftig vekst. Utviklingen krever innsats langs flere akser, samtidig som det ligger til virksomhetene å industrialisere morgendagens løsninger. Vi er særlig opptatt av å stimulere til utvikling av fremtidsrettet kompetanse og investere i grønn teknologi, for eksempel gjennom Enova. Vi har også fått på plass riktige rammer for privat eierskap og utenlandsk investeringer. Og, vi forsvarer norsk industris interesser, for eksempel overfor EU i forbindelse med CO2-kompensasjon.

I februar mottok vi sluttrapporten fra Prosess21, et arbeid som vi satte ned våren 2018 i forbindelse med "Industrimeldingen" (Meld. St 27 (2016-2017)). Der fremgår det flere ting, som henger sammen: At norsk prosessindustri har vært proaktiv og er godt posisjonert for en fremtid som vil kreve radikale endringer. At politikken vi har ført fungerer – samtidig som tiden fremover krever til dels nye grep. At verden raskt forandrer seg, med nye store muligheter for industrien. Det siste er synligjort ved at eksportverdien i prosessindustrien, ifølge Prosess21, sannsynligvis kan dobles innen 2030.