Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1343 (2020-2021)
Innlevert: 18.02.2021
Sendt: 18.02.2021
Besvart: 25.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Vil statsråden vurdere å endre reglene for kabotasjekjøring for turbuss, slik at bransjen får en større forutsigbarhet, og at beredskapen ivaretas på dette området?

Begrunnelse

Kabotasjereglene på turbussiden er en stor utfordring for turbussbransjen i Norge. I dag kan utenlandske turbusser operere i et annet EU- eller EØS-land midlertidig, noe som medfører at disse under normale omstendigheter opererer i Norge hele sommersesongen. Danskene innførte imidlertid fra og med 01.11.19 en begrensing på maksimalt en ukes sammenhengende opphold i Danmark før de må forlate landet. I tillegg kan de kun være i Danmark en uke per måned.
Vi har vært i kontakt med NHO Transport flere ganger, som siden høsten 2019 har prøvd å få Samferdselsdepartementet til å innføre en lignende begrensning i Norge. De hevder at departementet svarer at de "jobber med saken", men at det går veldig sakte. Turbussnæringen er i for øyeblikket "i dvale" på grunn av Covid-19, med parkerte busser og permitterte sjåfører på grunn av manglende oppdrag, og bransjen sier de trenger å se "et lys i enden av tunnelen" ved at kabotasjeproblematikken er løst når forholdene normaliserer seg. Dersom en bransje som skal vekkes av dvale også skal møte urettferdig konkurranse fra selskaper fra EU/EØS, med lave lønninger og vanskelige arbeidsforhold, vil dette kunne utradere bransjen. Dette vil i så fall ikke bare få konsekvenser for arbeidsplasser og norske selskap, men vil også svekke beredskapen dersom det inntreffer hendelser som krever rask mobilisering av busser for å flytte på folk. Det være seg situasjoner med f.eks. buss-for-tog, buss-for-fly eller evakueringer.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Markedsadgangen for buss er regulert gjennom felleseuropeiske regler. EØS-transportører kan fritt kjøre passasjerer til og fra Norge med turbuss, og midlertidig kjøre kabotasjeoppdrag innenfor Norges grenser. "Midlertidig" er ikke nærmere definert i regelverket og har vist seg å være utfordrende å kontrollere.

Jeg har derfor merket meg med interesse at danske myndigheter fra 1. november 2019 strammet inn sin nasjonale fortolkning av kabotasjereglene for buss. Samferdselsdepartementet vurderer om Norge skal legge til grunn en lignende eller tilsvarende tolkning. Dette vil avhenge blant annet av hvordan EU-kommisjonen reagerer på Danmarks definisjon av midlertidig kabotasje. Arbeidet med denne vurderingen har imidlertid blitt noe forsinket i departementet som følge av nødvendige prioriteringer under covid-19-pandemien.