Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1419 (2020-2021)
Innlevert: 25.02.2021
Sendt: 25.02.2021
Besvart: 04.03.2021 av næringsminister Iselin Nybø

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Denne uka vedtok Stortingets flertall, med regjeringspartiene og FrP, å etablere en ny kommunal kompensasjonsordning for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Flertallet mener ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning.
Vil tilskudd fra kommunene gjennom denne ordningen regnes som omsetning for bedriftene, og innebære fratrekk eller forhindre bedrifter å motta støtte gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Spørsmålet berører statsstøtterettslige problemstillinger, spesielt spørsmålet om kumulasjon. Ved tildeling av støtte skal støttegiver kontrollere at støttemottaker til sammen fra offentlige kilder ikke tildeles støtte utover det støttenivå som er fastsatt for det formål støtten er begrunnet i.

Regjeringen varslet i Prop. 79 S (2020–2021) at man legger opp til at støtte fra kommunene tildelt som bagatellmessig støtte, ikke kommer til fratrekk dersom bedriften også mottar støtte i den generelle kompensasjonsordningen.

Hvorvidt støtte gitt under andre støtteordninger skal komme til avkorting, beror på hva som følger av det nasjonale rettsgrunnlaget til ordningen, og reglene om kumulasjon i EØS-reglene om offentlig støtte.

I utgangspunktet er departementets rettslige vurdering at hvis kommunene gir støtten i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte (de minimis), og støtten gis som uspesifisert støtte, så kan støtten ses bort fra i kompensasjonsordningen.

Vi har vurdert om det er noe i forskriften eller rettsgrunnlaget for øvrig for den nasjonale kompensasjonsordningen, slik den har vært notifisert til ESA, som hindrer en slik løsning. Forskriften har en bestemmelse om at offentlige tilskudd skal regnes som omsetning. Samtidig gjør den unntak for enkelte spesifiserte tilskudd, jf. forskriften § 2-2 andre ledd. Spørsmålet om uspesifisert bagatellmessig støtte fra kommunene ble ikke vurdert da forskriften ble ferdigstilt høsten 2020, og er derfor ikke uttrykkelig nevnt blant unntakene i forskriften. Etter departementets vurdering er det nå hensiktsmessig å gi en presisering i forskriften for kompensasjonsordningen om at uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, ikke anses som omsetning. Departementet mener en slik presise-ring er i tråd med det som ble notifisert til ESA og godkjent.

Departementet understreker at forutsetningen for å unngå avkortningsproblematikk er at de kommunale midlene er delt ut som uspesifisert bagatellmessig støtte, dvs. at støtten ikke knyttes direkte opp mot konkrete kostnader eller tap, men gis som generell likviditetsstøtte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også i sitt tilskuddsbrev til kommunene, datert 25. februar 2021, gjort kommunene spesielt oppmerksomme på dette.