Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1632 (2020-2021)
Innlevert: 14.03.2021
Sendt: 15.03.2021
Besvart: 18.03.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Den viktige sesongen for produksjon av grønnsaker, frukt og bær er i ferd med å begynne.
Korleis vil statsråden sikre at innreisereglane i samband med koronapandemien blir praktiserte på ein slik måte at grøntnæringa får føreseielege vilkår når det gjeld tilgangen på utanlandsk arbeidskraft som dei nyttar til produksjon av grønnsaker, frukt og bær i Noreg?

Begrunnelse

Ei rekke bønder melder frå om ulik praksis av regelverket frå politiet si side. Nokre stader blir utlendingar med papira i orden returnerte, andre stader får dei sleppe inn, og det er det er usikkerheit kring om grunngivingane som blir brukte for avslaga er i tråd med regelverket. Forvirringa er derfor stor før ein viktig sesong med produksjon av norsk grønt, frukt og bær. Politiet seier også nokre stader at dei har fått opplyst frå UDI at grøntproduksjon ikkje omfattar frukt og bær, og viser elles til ulike krav som Dette skaper ein uhaldbar situasjon og mykje usikkerheit.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: For å begrense risikoen for importsmitte, særlig import av muterte virusvarianter, strammet regjeringen i slutten av januar igjen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet får nå kun utlendinger som er bosatt i Norge anledning til å reise inn. Dette gjelder også EØS-borgere. Det gjøres likevel fremdeles unntak for grupper som anses å ha en særlig tilknytning til Norge eller et viktig formål med sitt besøk her, herunder nære familiemedlemmer, utlendinger i kritiske samfunnsfunksjoner, utlendinger innen transportsektoren, samt dagpendlere og helsepersonell fra Sverige og Finland.

Unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal praktiseres strengt, og begrenses til et minimum ut fra hva som er nødvendig for å sikre kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner. At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Det understrekes også at ufaglært arbeidskraft ofte vil være enklere å erstatte med innenlands arbeidskraft, noe som vil kunne redusere behovet for unntak fra innreiserestriksjoner. Adgangen til innreise må vurderes individuelt. Politiet jobber kontinuerlig med å sikre lik praksis i utøvelsen av grensekontrollen, herunder gjennom opplæring og samhandlingsmøter. Spørsmål knyttet til hvordan kriteriene skal praktiseres innenfor de ulike funksjonene kan rettes til det ansvarlige departement. Spørsmål om grøntnæringen kan rettes til Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen lanserte 20. februar en søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene for arbeidsreisende. Ordningen gjelder i første omgang en begrenset gruppe arbeidstakere som skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, jf. forskrift om søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Regjeringen har lagt vekt på at gjenåpning skal skje gradvis og kontrollert og vil fortsette med å vurdere lempinger i regelverket frem til innreiserestriksjonene kan avvikles helt. Varigheten og den nærmere innretningen av innreiserestriksjonene vurderes fortløpende i tråd med smitteutviklingen og opp mot alternative og mindre inngripende tiltak.